18 December 2020

EUs nye bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi

Europakommisjonens strategi for bærekraftig og smart mobilitet ble lansert onsdag 9. desember 2020 sammen med en handlingsplan. Kommisjonen legger blant annet frem ambisiøse mål for elbiler og grønn mobilitet.

Foto: Europakommisjonen

EUs Bærekraftige og smart mobilitetsstrategi
Kommisjonens nye strategi for bærekraftig og smart mobilitet skal legge grunnlaget for hvordan EUs transportsystem kan oppnå sin grønne og digitale transformasjon og bli mer motstandsdyktig i møte med fremtidige kriser. European Green Deal har allerede skissert at 90% av kutt i utslipp skal leveres av et smart, konkurransedyktig, trygt, tilgjengelig og rimelig transportsystem. Disse ambisjonene skaper store forventninger og vil føre til endringer i dagens transportsystem. Strategien legger frem en handlingsplan med 82 initiativer som skal drive den nødvendige omstillingen.

En milepæl for en smart og bærekraftig fremtid
Alle transportformer må bli mer bærekraftige, med grønne alternativer som er tilgjengelige for alle. De rette insentivene må være på plass for å drive overgangen. Konkrete milepæler er lagt frem i strategien for å sikre det europeiske transportsystemets overgang til en smart og bærekraftig fremtid.

 • Innen 2030
  • Minst 30 millioner nullutslippsbiler vil være i drift på europeiske veier
  • 100 europeiske byer vil være klimanøytrale
  • Lyntogtrafikken skal dobles
  • Kollektivreiser under 500 km bør være karbonnøytrale
  • Automatisert mobilitet vil bli utplassert i storskala
  • Nullutslipps fartøy vil være markedsklare
 • Innen 2035
  • Store nullutslipps fly vil være markedsklare
 • Innen 2050
  • Nesten alle biler, varebiler, busser og tunge kjøretøy vil være utslippsfrie
  • Godstrafikken på jernbanen vil dobles
  • Et fult operativt, multimodalt transeuropeisk transportnettverk (TEN-T) for bærekraftig transport med høyhastighetsforbindelse

Bærekraftig-, smart- og robust mobilitet
Strategien sentrerer seg rundt tre kjente hovedsatsninger: Bærekraftig mobilitet, smart mobilitet og motstandsdyktig mobilitet, som til sammen består av 10 områder som vil være sentrale i å drive omstillingen.

Bærekraftig mobilitet
For at transport skal bli bærekraftig, betyr dette i praksis at en skal øke andel av nullutslippsbiler, fartøy og fly, fornybart drivstoff med lite karbon og tilhørende infrastruktur. Et mål er å installere 3 millioner offentlige ladepunkter, samt å doble elbilparken i EU fra 1,4 til 30 millioner kjøretøy, innen 2030. Like viktig er det å skape flyplasser og havner uten utslipp. Dette skal gjøres gjennom nye initiativer for å fremme bærekraftig luftfart og maritimt drivstoff. Mobilitet i byer og mellom byer er også et viktig område for å gjøre byene sunnere og bærekraftige. Andelen høyhastighetstog skal dobles, og sykkelinfrastruktur skal utvikles de neste årene. Et viktig verktøy for bærekraftig mobilitet er prissetting av karbon, samt å gi brukere bedre insentiver. Veitransporten skal inkluderes i EUs kvotemarked (EU ETS).

Smart mobilitet
Smart mobilitet blir i strategien satt i sammenheng med at innovasjon og digitalisering vil være viktig for å forme hvordan passasjerer og gods forflytter seg i fremtiden. Strategien forutsetter at det skal bli en virkelighet å ta i bruk ulike transportmidler til en reise, for eksempel ved at passasjerer skal kunne kjøpe billett til én reise der en kan benytte ulike transportmuligheter. Strategien tar sikte på å øke innovasjon og bruk av data og kunstig intelligens for smart mobilitet.

Motstandsdyktig mobilitet
Transportsektoren skal bli mer robust i lys av Covid-19. Transport har vært en av sektorene som er hardest rammet av Covid-19, og det er mange virksomheter i sektoren som står i driftsmessige og økonomiske vanskeligheter. Strategien skal derfor forsterke det indre marked. Mobilitet skal være rettferdig, rimelig og tilgjengelig i alle regioner og for alle passasjerer. Trafikksikkerheten skal også bli bedre, med et mål om at dødsfall i trafikken skal være nær null i 2050.

Betydning for Norge
EUs nye mobilitetsstrategi vil også prege norsk transportpolitikk fremover. Den norske regjeringen har satt som mål om å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030. Kommisjonen planlegger flere initiativer som vil kunne være EØS-relevante, og derfor også bli del av det norske regelverket.

 • Les strategien på Kommisjonens sider her.

Share