27 October 2020

EUs Offshore Fornybar Energi-strategi tar form

EUs kommende offshore fornybar energi-strategi (ORE) vil redegjøre for hvordan EU best kan utnytte potensialet i fornybar offshore energi. Den vil videre foreslå tiltak for hvordan oppskalere generering, distribusjon og bruk for å nå klimanøytralitet innen 2050.

Foto: Europakommisjonen

European Green Deal: Offshore fornybar energi-strategi
Europakommisjonen forbereder nå en ORE-strategi under European Green Deal, for bedre å kunne utnytte de ulike energiformene som havet kan gi, som inkluderer vind, bølger og tidevann. Denne strategien, som er anerkjent i Green Deal, vil spille en nøkkelrolle for å nå EUs 2030-2050 energi- og klimamål.

Opprinnelig skulle strategien blitt publisert i oktober, men er blitt utsatt til “senere på året”. Ryktene i Brussel antyder rundt 18. november. Kommisjonens høringsprosess ble avsluttet 24. september.

Intensjonene for strategien er ganske tydelige, siden EU-sjefen har ytret at det er et enormt potensial for offshore fornybar energidistrubusjon, i Nordsjøen, Østersjøen, Svartehavet, Middelhavet og Atlanterhavet.

Tysk formannskapsperiode for grønne satsningsstrategier
Tyskland, som nå har EUs roterende presidentskap i Rådet, har vært spesielt opptatt av å utvikle vindkraft til havs for sin periode. I følge Euraktiv, er Tyskland den desidert største aktøren for offshore fornybar energi. I lys av den tyske hydrogenstrategien, tydet det tidlig på at Tyskland i løpet av sin formannskapsperiode, ville fremme grønn hydrogen og offshore havvind.

Fokus på havvind-, bølge- og tidevannsteknologi
Havvind blir vurdert som en viktig teknologi i fremtiden, da offshore-potensialet i Europa er stort. Selv om en “massiv oppskalering av havvind i Europa” er et sentralt mål, ønsker Kommisjonen å utnytte og utvikle potensialet, for bølger og tidevann, for nye offshore teknologier og forsøke å gjøre dem attraktive kommersielt.

Å fremskynde utviklingene av disse teknologiene vil være gunstig for det europeiske energisystemet som helhet. Fornybar energi er rikelige og ustanselige ressurser. Men siden de også er periodevise og tilførselen er ukontrollerbar, vil en satsning på bølger og tidevann, sammen med vind og sol, bidra til et mer stabilt og balansert energinett, samt bringe mer fleksibilitet. Ved å kunne hente fornybar energi fra havet på en bærekraftig måte vil det være nok en viktig milepæl i EUs fornybare energisatsning.

Foto: Europakommisjonen

En fordelsmessig offshoresatsning
Dersom EU skal kunne nå målet om klimanøytralitet innen 2050 må store krefter settes i sving. I 2018 besto 18,9% av EUs energimiks av fornybare energikilder. Samtidig går forespørselen for energi, og energiforbruket opp. Å satse på offshore energiressurser vil gi EU tilgang til ubenyttet energi og en mulighet til å utnytte sine teknologiske fordeler innen havenergi. Når EU lanserer sin ORE-strategi legger de vekt på at EU må tenke i disse banene nå, før konkurrenter våkner.

Norge, og Rogaland, har mye kompetanse på å utnytte ressurser fra havet. Nordsjøen er nevnt om et av områdene med stort potensial for offshore energi. Det er ikke noe nytt at Norge har store kunnskaps- og teknologiske fortrinn fra olje- og gass næringen og maritim sektor. Dette vil være store fordeler når arbeidet mot offshore-sektoren akselereres.

Komplett havvind testsenter i Eigersund
I Rogaland finnes det flere spennende utviklings-prosjekter innen offshore energiuthenting, og spesielt havvind. Nylig åpnet Egersund Energy Hub, et Sustainable Energy katapultsenter, som skal være et komplett testsenter for havvind, og som vil være viktig for å øke satsningen på vindkraft i regionen. Egersund Energy Hub vil være viktig for norsk næringsliv da behovet for innovasjon kommer til å bli stort de neste årene, i følge Olje- og energiminister Tina Bru.

Norwegian Offshore Wind Cluster
Sentrert i regionen er Norwegian Offshore Wind Cluster, som har som mål å være den sterkeste forsyningskjeden for flytende havvind over hele verden. Klyngen har blitt tildelt status som ARENA Cluster, gjennom Norwegian Innovation Clusters. I september hadde klyngen 163 internasjonale, nasjonale og lokale medlemsbedrifter.

Foto: Norwegian Offshore Wind Cluster

High Wind 2020
4. november avholdes konferansen High Wind 2020 i Stavanger. Sentrale spørsmål som hvordan havving kan gjøre Europa i stand til å bli klimanøytralt i fremtiden, hva blir Norges rolle, og hvordan kan vi gjøre en forskjell, blir drøftet. Målet er å dele kunnskap og informasjon om havvind som:

  • En mulighet for å redusere utslipp
  • En mulighet for å bygge nye industrielle verdikjeder
  • Markeds- og jobbmuligheter for bransjen
  • Utfordringene industrien står overfor
  • Diskusjon av det politiske rammeverket og den politiske viljen i veien videre

Utsira Nord
Utsira Nord, som ligger utenfor Haugesund, ble i juni åpnet som felt for offshore havvind. Området er stort og er egnet for demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og større prosjekter på sikt.

Stavangerregionens Europakontor anbefaler interessenter å også vende blikket mot Europa, og den kommende Offshore fornybar energi-strategien.

  • Les mer om EUs Offshore Forbybare Energi-strategi her.
  • Les mer om Egersund Energy Hub her.
  • Les mer om Norwegian Offshore Wind Cluster her.
  • Les om High Wind 2020 og programmet her.

Share