22 January 2021

EUs taksonomi: Innspill og utsettelser

Rettsakten for EUs taksonomi formes nå. Finansdepartementet har gitt sine innspill, de pekte bl.a. på behovet for å endre kriteriene for enkelte sektorer og aktiviteter for å sikre samsvar med de overordnede prinsippene for klassifiseringssystemet. Fremleggelsen av rettsakten utsettes grunnet trussel om veto fra flere medlemsstater.

Foto: CSR Europe

Bakgrunn: EUs taksonomi
I EU ble det i juni 2020 vedtatt en forordning om et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Kravene i forordningen retter seg mot finansmarkedsaktører som tilbyr finansielle produkter, og mot selskaper som er underlagt krav til å rapportere ikke-finansiell informasjon etter regnskapsdirektivet. Taksonomien vil danne grunnlaget for europeiske standarder og merkeordninger for finansielle instrumenter og produkter.

For at en økonomisk aktivitet skal kunne regnes som bærekraftig etter forordningen, må den bidra vesentlig til å oppnå minst ett av de seks miljømålene:

  • Begrensing av klimaendringer;
  • Klimatilpasning;
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser;
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning;
  • Forebygging og kontroll av forurensing; og
  • Beskyttelse av artsmangfold og sunne økosystemer.

Forordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Norges høringssvar til Kommisjonen
20. november 2020 publiserte Europakommisjonen et utkast til en forordning med kriterier for hvilke økonomiske aktiviteter som kan anses å gi betydelige bidrag til oppnåelse av to av EUs miljømål om henholdsvis klimatilpasning og begrensing av klimaendringer. Kommisjonen satt høringsfristen til 18. desember 2020.

Finansdepartementet gav sitt høringssvar der departementet gav sin støtte til målet med Kommisjonens arbeid. Departementet pekte på at det er behov for å endre kriteriene for enkelte sektorer og aktiviteter slik at det blir i samsvar med de overordnede prinsippene for klassifiseringssystemet. Departementet understreket viktigheten av at Kommisjonen revurderer de foreslåtte kriteriene for vannkraft for å sikre at vannkraftproduksjon behandles på lik linje med annen fornybar energi, og at kriteriene er enkle å bruke i praksis.

Departementet gav også innspill til de foreslåtte kriteriene for blant annet hydrogen, karbonfangst- og lagring, maritim transport og skogbruk. Høringssvaret i sin helhet kan du lese her.

Taksonomien for bærekraftig finans utsettes
Kommisjonen har utsatt offentliggjøringen av et endelig forslag til en rettsakt for taksonomien. Ti EU-medlemsstater, bl.a. Polen, Slovakia, Romania, Ungarn, Hellas og Bulgaria, har truet med å legge ned veto fordi Kommisjonen utelot naturgass som en energikilde i en overgangsfase for land som skal fase ut kullkraft, og fordi Kommisjonen ikke åpnet for å akseptere hydrogen fra ulike energikilder i taksonomien.

Kommisjonen mottok over 46 000 høringssvar, og behandlingstiden vil ta tid. Tyskland har uttrykt skeptisisme til taksonomien i sin nåværende form. Tyskland frykter en “grønn boble” da landets miljødepartement konkluderte med at bare 1% av “blue chip-selskaper” som er notert på DAX-børsen vil bli ansett som “bærekraftige” om Kommisjonens utkast til delegert lov hadde blitt brukt i sin gjeldende form.

Veien videre
Kommisjonen skal nå omarbeide det fremlagte forslaget. De vil presentere et oppdatert utkast for EUs nasjonale representanter under et møte i EUs medlemsstaters ekspertgruppe (MSEG) om bærekraftig finans, planlagt den 26. januar 2021. Det endelige utkastet til en rettsakt kan derfor forventes en gang mellom slutten av januar og midten av februar.

  • Les mer om EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet her.
  • Les mer om Kommisjonens høring på regjeringen.no her, og les høringssvaret her.
  • Les mer om utsettelsen av EUs taksonomi på Euractiv her.

Share