11 May 2017

EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen

Fredag 5. mai vedtok EØS-komiteen å innlemme EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Beslutningen er fattet med forbehold om Stortingets samtykke, som i andre EØS-saker.

Energimarkedspakken fra 2009 består av fem rettsakter og samkjører med dette felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU. Pakken innebærer blant annet krav til eiermessig skille mellom infrastruktur og energioverføring på den ene siden, og produksjon, kjøp og salg av energi på den andre. Dette skillet er allerede en del av norsk lovgivning. Norge har relativt begrenset innenlands forsyning av naturgass, og reglene fra energipakken som omfatter naturgassmarkedet vil derfor ha begrenset påvirkning her til lands.

Med Stortingets samtykke vil dette føre til enkelte endringer i energiloven og naturgassloven. Det vil også gi økt myndighet til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), som skal kontrollere og fatte vedtak i saker som omfatter de nye reglene i pakken. ESA får dermed samme myndighet i Norge som byrået for samarbeid mellom europeiske reguleringsmyndigheter, ACER, har i EU.

Norges delegasjon til EU har også skrevet en artikkel her.

Share