28 October 2014

Få endringer i godstransport-mønsteret i Europa

truck_show_exhibit._german_2010._keckoflickr_0EUs statistikkbyrå, Eurostat, presenterte nylig oppdaterte tall for godsfraktmønsteret i EUs medlemsland, Norge og Sveits. Europakommisjonen ønsker å kutte i utslippene fra transportsektoren med opp mot 60% innen 2050, blant annet gjennom å få mer av tungtransporten på veiene over på jernbane eller skip. Marco Polo-programmet og Connecting Europe Facility (CEF) er blant programmene som har blitt utviklet for å redusere utslipp og for å diversifisere transportsektoren i Europa. Norge har deltatt i førstnevnte, og det vurderes som aktuelt med norsk CEF-deltakelse.

De ferske tallene fra Eurostat viser imidlertid at det har vært få endringer av betydning i perioden fra 2007 til 2012, som er referanseårene i de statistiske oppdateringene. Veitransport sto for 74,8 % av all godsfrakt i 2012, ned fra 75,4 % i 2007. Jernbanefrakt utgjorde rundt 18 % både i 2007 og i 2012, mens tilsvarende tall for skipsfrakt langs kanaler var på omkring 6 % i de aktuelle årene. Målt i tonnkilometer har det vært en nedgang innen samtlige transportområder, noe som henger sammen med den økonomiske utviklingen i den overnevnte perioden.

Veitransportens andel utgjorde over 90 % i land som Spania, Hellas og Irland i 2012, mens jernbanefrakt dominerte i Baltikum, med over 84 % i Latvia. I Norge økte veitransportens andel fra 83-85 % i den overnevnte femårsperioden, mens jernbanens andel har sunket tilsvarende fra 16,4-14,8 %.

Tyskland sto for omtrent ¼ av den årlige veitransporten i EU i 2012, etterfulgt av Frankrike og Spania med henholdsvis 15,8 og 10,4 %. Andelen nasjonale godsaktører innen veitransporten i 2012 varierte fra 100 % på Kypros og 95,7% i Finland til 25,8 og 38,3 % i henholdsvis Slovenia og Østerrike. For Norge var tilsvarende tall 86,1 % i 2012.

Les mer hos Euractiv her.

Share