31 May 2020

Farm to Fork – EUs strategi for bærekraftig matproduksjon

Foto: European Commission

EUs Farm to Fork strategi for bærekraftig matproduksjon er en av hjørnestenene til European Green Deal (EUs grønne vekststrategi). Matproduksjon står for 29% av verdens klimagassutslipp og må kuttes betraktelig dersom EU skal nå målet om å bli klimanøytralt innen 2050.

Den 20. mai i år publiserte Europakommisjonen sin Farm to Fork (F2F) strategi som skal gjøre EUs matproduksjon “grønnere”. Strategien skal fremme et rettferdig, sunt og miljøvennlig matvaresystem og baserer seg på 27 konkrete tiltak. De forskjellige tiltakene skal legge til rette for at europeiske matsystemer kan bli et varemerke og derved sette en global standard for en bærekraftig matproduksjon.

Kommisjonen har kommet med fire konkrete forslag til tiltak:

  • generell bruk av kjemiske plantevernmidler skal reduseres med 50 %
  • bruken av svært farlige plantevernmidler skal ned 50 %
  • kunstgjødselbruk skal reduseres med 20 %
  • bruk av antibiotika til jordbruk og fiskerioppdrett skal ned 50 %

Ambisjonen er å nå disse målene innen 2030 med utgangspunkt i nåværende nivå. F2F-strategien skal i samarbeid med EUs nye strategi for biologisk mangfold også sørge for at 25% av EUs jordbruksområder blir reservert til økologisk landbruk. Dagens nivå er på 7,5 %.

Strategien omfatter i tillegg en lang rekke tema, blant annet matmerking, dyrevelferd, forsyningssikkerhet, konkurranseforhold i matvarekjeden, skatteinsentiver og matavfall.

Dessuten vil Kommisjonen arbeide for å øke utbredelsen av raskere bredbånd i distriktene, hvor målet er å ha 100 prosent dekning innen utgangen av 2025. EU vil derfor kunne utnytte sitt globale fortrinn innen satellitteknologi, gjøre presisjonsdyrking og bruk av kunstig intelligens mer vanlig.

Kommisjonen understreker at det handler i første omgang om visjoner og mål som ikke er juridisk bindende. Derimot setter strategien rammer for lovgivning og retningslinjer som skal legges fram innen 2024.

For å støtte opp om strategien, ønsker EU å øke andelen “grønne” offentlige anskaffelser der en skal sette obligatoriske minste kriterier for bærekraftige anskaffelser av mat. Det vil i tillegg bli lansert ulike støtteprogram for å hjelpe medlemslandene med implementeringen av strategien i den reviderte felles landbrukspolitikken (CAP) som skal ferdigstilles senere i år.

  • Les strategien i sin helhet her,
  • Se 1 minutts videoen om hvorfor Kommisjonen mener det er behov for en F2F strategi her,
  • Se faktaark her.

Share