11 June 2021

Fit for 55? Innblikk i den nye karbontollen

“Fit for 55”-pakken, som skal følge opp EUs klimamål, er rett rundt hjørnet. Flere endringer og nye initiativ vil komme. Et element i denne pakken er EUs CO2 grensetilpasningsmekanisme, kalt CBAM. Nylig ble et utkast til det nye regelverket lekket. Pakken er forventet publisert 14. juli.

Illustrasjon: APCO

En pakke med store endringer
Pakken av lovforslag – kalt “Fit for 55” – er hovedgrepet EU tar for å følge opp 2030-målet om minst 55 prosent utslippskutt. Det er forventet at “Fit for 55”-pakken publiseres 14. juli i år.

“Fit for 55” har lenge vært varslet som en del av EUs European Green Deal, og den vil inneholde omfattende endinger av mange lover og regler på klima- og energifeltet.

Blant annet forventes det endringer på disse områdene:

 • Kvotehandelsdirektivet (EU ETS): Endringer av det eksisterende kvotesystemet, samtidig som det vil utvides til å inkludere nye sektorer. Kommisjonen vil foreslå at inntekter fra salg av kvoter kan bli en av EUs inntektskilder.
 • LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030.
 • Fornybardirektivet: I følge et lekket utkast vil Kommisjonen foreslå å øke målet for andelen fornybar energi i totalt energiforbruk til 28-40 prosent i 2030. Det er en dobling fra dagens andel. Det oppdaterte fornybardirektivet vil også bli publisert 14. juli.
 • CO2 grensetilpasningsmekanisme (karbontoll, CBAM): I følge et lekket utkast ligger det an til at karbontollen kommer til å dekke både indirekte og direkte utslipp fra jern og stål, sement, kunstgjødsel, aluminium og elektrisitet.
 • Energieffektiviseringsdirektivet
 • Direktivet om etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
 • CO2-utslippskrav til person- og varebiler
 • Energiskattdirektivet
 • Bærekraftig drivstoff til luftfart (ReFuelEU Aviation)
 • Bærekraftig drivstoff til maritim sektor (FuelEU Maritime)

Lekket forslag om europeisk karbontoll (CBAM)
EU legger frem et forslag til en grensetilpasningsmekanisme for karbon (CBAM) som en del av den større “Fit for 55”-pakken, 14. juli. Hovedtrekkene i forslaget ble lekket 3. juli 2021.

Forslaget vil komme som et symbol på Europas nyoppdagede påstand om handel og vil utgjøre en sentral del av sitt press for en grønn industripolitikk med sikte på netto-null utslipp innen 2050.

CBAMs prinsipp er enkelt: innføre en CO2-avgift på produkter som kommer inn i EU, slik at europeisk industri kan spille på lik linje med utenlandske produsenter. Målet, ifølge Kommisjonen, er å unngå “karbonlekkasje” der næringer flytter produksjon eller nye fabrikker til utlandet på jakt etter lavere produksjonskostnader.

Trade: Orgalim position on a possible Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM | Orgalim
Foto: Orgalim

Hva vil forslaget inneholde?
Fra det lekkede utkastet fremkommer det at sektorene CBAM skal gjelde for er stål, jern, sement, gjødsel, aluminium og elektrisitet.

Bedrifter som eksporterer til EU må årlig rapportere om mengden utslipp som er innebygd i produktene sine og kjøpe en tilsvarende mengde karbonsertifikater fra en nyopprettet CBAM-myndighet. Kullkostnader betalt hjemme vil bli trukket fra de totale sertifikatkostnadene, slik at systemet “justerer” for forskjellen. Det vil altså ikke være en skatt.

Det lekkede forslaget sier ikke hvordan CBAM vil passe inn i det bredere bildet av EUs klimapolitikk, ei heller hvordan EU-industrien vil fortsette å motta gratis karbonkvoter under EUs handelssystem for utslipp, slik de gjør i dag, noe som vil være i strid med reglene fra Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Europaparlamentet har gitt uttrykk for sitt syn på dette, og sier at gratis kvoter må videreføres. Pascal Canfin, formannen i Parlamentets miljøkomité, sa “faktisk kan man forestille seg en inn- og utfasingsperiode der begge systemene eksisterer samtidig”.

Videre stilles det spørsmål knyttet til om utviklingsland vil bli unntatt fra gebyret, og om inntektene som samles inn vil bli en del av det overordnede EU-budsjettet, eller om de vil bli øremerket til grønn utvikling, i Europa eller i utlandet.

Hvorfor innføre CBAM?
CBAM er en hjørnestein i EUs industrielle strategi. Ifølge Euractiv, vil industrien i Europa bli “knust” mellom økende karbonkostnader i Europa og miljødumping fra utlandet, uten CBAM eller noe tilsvarende.

Det blir spennende å se resultatet som blir publisert sammen med “Fit for 55”-pakken 14. juli.

Share