1 November 2021

Fornybar energi er nå EUs viktigste kraftkilde

See the source image
Foto: Springer

2020 ble året hvor fornybar energi overtok førsteplassen fra fossilt brensel som EUs viktigste kraftkilde.

Kommisjonens “State of the Energy Union 2021” ble publisert 26. oktober, med formål om å gi en oversikt over EUs omstilling fra fossile brensler til fornybare energikilder. Rapporten viser en rekke positive trender, men også at det kreves større innsats for å nå 2030-målet om 55% utslippskutt, og 2050-målet om et klimanøytralt Europa. Her kan du lese rapporten.

Pandemien førte til kraftig nedgang i klimagassutslipp

Sammenlignet med 2019, reduserte EU utslippene i 2020 med nærmere 10%. Det store kuttet skyldes også pandemiens påvirkning på energiforbruk og begrenset aktivitet i flere sektorer, men også på grunn av de pågående satsingene på avkarbonisering. EUs utslippsreduksjoner (inkludert internasjonal luftfart) er nå nede på 31%, sammenlignet med 1990-nivå. Andre nøkkelfunn i rapporten er:

  • For første gang ble 38% av elektrisitet ble generert fra fornybare kilder, mens fossilt brensel sto for 37%.
  • EUs netto energiimportavhengighet nådde 60,6 % i 2019. Dette er det høyeste nivået på 30 år.
  • Ni medlemsland har faset ut kull, 13 har innført nasjonale forpliktelser for utfasing innen en bestemt dato.
  • Energifattigdom rammer opp til 31 millioner mennesker i EU.

Energikrise ble bakteppe for rapporten

Årets rapport er publisert samtidig som Europa er preget av svært høye energipriser. De høye prisene er hovedsakelig drevet av økende gasspriser. I konklusjon fastslår rapporten: “Kommisjonen vil fortsette å overvåke energiprisutviklingen for å sikre at responsen på den nåværende energiprisstigningen forblir proporsjonal og fokusert på de mest berørte.” Videre påpekes det at energifattigdom vil trenge ytterligere oppmerksomhet i i tiden fremover.

Andre områder for videre tiltak er:

  • Revisjon av “Energy Performance in Buildings”-direktivet og initiativer på hydrogen, avkarbonisering av gassmarkedet og metan.
  • Investeringer i energieffektivisering og fornybar energi.
  • Adressere hindringer for investeringer i fornybar energi.
  • Subsidier til fossilt brensel bør opphøre.

Share