10 April 2015

Forskningsrådet støtter etablering av Horisont 2020-nettverk på Vestlandet

Forskningsrådet_workshopI slutten av mars kom gladmeldingen om at Forskningsrådet har innvilget søknad om støtte til etablering av et nytt forsknings- og innovasjonsnettverk på Vestlandet, Horisont Vest. Nettverket inkluderer aktører fra offentlige myndigheter, akademia og næringsliv i både Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tillegg inngår både Stavangerregionens Europakontor og Vest-Norges Brusselkontor i nettverkets støtteapparat. Horisont Vest eies av UiS ved EU-enheten i Stavanger og koordineres av Paul Vigmostad ved IRIS.

Nettverkets formål er å styrke deltagelsen i EUs Horisont 2020-program innenfor prioriterte næringsklynger på Vestlandet gjennom mobilisering og informasjonsspredning, relasjonsbygging mellom aktørene, profesjonalisering av støtteapparatet og økt søknadskrivingskompetanse. Det vil gjennom årlige handlingsplaner defineres hvilke klynger det skal satses på, sett i sammenheng med arbeidsprogrammenes faglige vinkling. Gjennom tematiske møteplasser for hver av de mest aktuelle næringene, som vil bli arrangert minst en gang årlig, vil informasjonen spres mellom potensielle søkere, støtteapparat og Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter (NCP-er) på et spesialisert nivå. Aktører som arbeider på samme tema, for eksempel en bedrift og et forskningsmiljø, vil kunne bygge sterke søkerkonstellasjoner med utgangspunkt i utfordringer fra næringene. Samtidig nyttiggjør en seg det offentlige støtteapparatet og NCP‐er bedre, ved at de koordinerer sin innsats og møter de relevante søkerne mot Horisont 2020.

Følgende klynger vil bli prioritert i 2015:

  • Maritim, i samarbeid med NCE Maritime Cleantech West (Bergen/Haugesund)
  • Energi, i samarbeid med NCE Subsea (Bergen)
  • Mat, i samarbeid med NCE Culinology (grønn mat) og BluePlanet (blå mat), Stavanger
  • Velferdsteknologi, i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster, ARENA, Stavanger

Utover de overnevnte klyngeaktørene har Horisont Vest følgende medlemmer:

  • Akademia: Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund. Regionens forskningsinstitutter er også invitert, deriblant IRIS og Polytec.
  • Offentlige aktører: Rogaland og Hordaland fylkeskommuner ved VRI-kompetansemeklere, Innovasjon Norge ved Enterprise Europe Network, Greater Stavanger, Business Region Bergen, Stavangerregionens Europakontor og Vest-Norges Brusselkontor.

I tillegg vil man samarbeide med NCP-er i Forskningsrådet rundt tiltakene i prosjektet.

Forskningsrådet har også omtalt saken.

Share