30 March 2023

Forslag om kritiske råmaterialer lagt frem: Åpner for mer norsk mineralutvinning

EUs nye oversikt over råmaterialer som er avgjørende for Europas grønne og digitale omstilling viser at nesten hele forsyningen hentes fra Kina. Dette er en realitet EU ønsker å endre med Critical Raw Material Act.

Kommisjonsforslaget inkluderer et forordningsforslag og en meddelelse. Kjernen i forslaget er diversifisering av forsyningskilder, forbedret ressurseffektivitet og resirkulering.

 Tiltakene som foreslås er blant annet:

  • Å redusere administrative byrder og forenkle konsesjonsprosesser
  • Overvåkning av verdikjedene
  • Investering i forskning og innovasjon
  • Opprettelsen av et Critical Raw Materials Board
  • Etablering av en Raw Materials Club med «liksesinnede» tredjeland

Felles innkjøp av kritiske råvarer

Det som betegnes som det mest handlekraftige tiltaket i Kommisjonens forslag er felles innkjøp av kritiske råvarer. “Kommisjonen skal sette opp og drifte et system for å samle etterspørselen fra interesserte foretak som bruker strategiske råvarer etablert i Unionen og medlemsstatens myndigheter […] og søke tilbud fra leverandører for å matche den aggregerte etterspørselen,” heter det i forslaget.

Håpet er at felles innkjøp vil gi EU en sterkere posisjon på det globale markedet.

Mer gruvedrift i Europa

Forordningen setter standarder for innenlandsk kapasitet for å diversifisere EUs forsyning innen 2030, med mål om:

  • Minst 10 % av EUs årlige forbruk til utvinning,
  • Minst 40 % av EUs årlige forbruk til foredling,
  • Minst 15 % av EUs årlige forbruk til resirkulering,
  • Ikke mer enn 65 % av EUs årlige forbruk av hvert strategisk råmateriale på ethvert stadium av bearbeiding skal komme fra ett enkelt tredjeland.

Disse målene vil si mer gruvedrift i Europa.

Innad i Europa er det særlig de nordlige landene som trekkes frem for å nå målsettingene. Finland, Sverige, Norge og Grønland er steder hvor man ser gode muligheter for gruvedrift, rapporterer Altinget.

Ambisjonsnivået kritiseres

Imidlertid er resirkulerings- og selvforsyningsmålene i CRMA-forslaget frivillige, noe som har ført til at noen bransjeaktører har beskrevet forslaget som en kun en “beskrivelse av en ambisjon”.

Å oppfylle 15 %-målet for resirkulering vil kunne vise seg å være utfordrende. For de fleste kritiske råvarer er markedet sterkt underutviklet, og det meste av avfallet som vil være kvalifisert for resirkulering blir for tiden sendt til andre land, og da spesielt Kina.

Fra fossiløkonomi til mineraløkonomi?

Mineralutvinning og bearbeiding av råvarer er ikke uten omkostninger. 

– Vi må ta høyde for det biologiske mangfoldet. Og vi må ta høyde for miljøet. Og selvfølgelig også ta hensyn til lokalbefolkningen. Vi må være ansvarlige, sa EUs kommissær for det indre marked, Thierry Breton da forslaget ble lagt frem.

Samtidig advares det fra flere fronter at å kutte i konsesjonsprosesser høyner risikoen for å skade natur og biologisk mangfold eller å forårsake alvorlig vann- og jordforurensning.

Sammen med forslag til reform av EUs elektrisitetsmarkedsdesign og «Net-Zero Industry Act» skaper Critical Raw Material Act et regulatorisk rammeverk som skal fremme europeisk nullutslippsindustri.

Photo by Shane McLendon on Unsplash

ShareAuthor

Malin Vikne Henden