24 March 2017

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok i CPMR-møte på Malta

Fylkesvareordfører Marianne Chesak (Ap) deltok på CPMR-møtet på Malta som norsk styremedlem. Foto: Geir Sør-Reime, Rogaland fylkeskommune.

10. mars møttes styret i CPMR, organisasjonen for Europas kyst- og distriktsregioner, på øyen Gozo i øystaten Malta. Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok på møtet som norsk styremedlem. Et sentralt tema under møtet var Brexit, og konsekvensene dette vil få for EUs langtidsbudsjett for 2021-2027, samt EUs fremtidige regional- og landbrukspolitikk. Styret diskuterte også CPMRs synspunkter rundt EUs transportpolitikk.

Brexit – utfordringer og muligheter for EU og EØS-landene
Når Storbritannia forlater EU om rundt to år, stiller det både EU og EØS-landene overfor en rekke utfordringer og muligheter. Storbritannia aktiverer Lisboatraktatens artikkel 50, som starter utmeldingsforhandlingene, onsdag 29. mars.  EU skulle nå ha startet drøftingene om langtidsbudsjettet og dets politiske prioriteringer for perioden 2021-27. Storbritannia har bidratt vesentlig til EUs budsjetter, som vil bli reduserte etter Brexit. Dette betyr også reduserte rammer for sentrale politikkområder, blant annet regional- og landbrukspolitikken. I tillegg vil trolig flere direkte tilskudd bli erstattet av lån og garantier.

Endringer i regionalpolitikk og statsstøtteregelverket vil videre få direkte følger også for norsk regionalpolitikk (differensiert arbeidsgiveravgift), på grunn av EØS-avtalen. Derfor følger også norske myndigheter, fylkeskommuner og kommuner med på utviklingen i Brussel.

Storbritannias utmelding gir imidlertid også muligheter for omstrukturering av EU- og EØS-samarbeidet. Arbeidet er påbegynt, og her er også norske fylkeskommuner og kommuner involvert.

CPMR ønsker en mer helhetlig europeisk transportpolitikk
Styret diskuterte også kystregionenes holdning til EUs transportpolitikk og utvikling av transportinfrastruktur. CPMR er kritisk til at brorparten av midlene er brukt på ni såkalte kjernekorridorer, og at bare mindre beløp har gått til det mer omfattende transportnettverket som knytter hele Europa sammen, samt til sjøtransport. Norge er ikke en del av denne finansieringsordningen.

Neste styremøte i CPMR blir lagt til Stavanger 22. juni, med Rogaland fylkeskommune som vertskap.

Les mer om CPMR her.

 

 

 

 

Share