27 February 2017

H2020 – stor interesse for bærekraftig mobilitet i Stavangerregionen

horisont-2020Horisont 2020-utlysningen MG-4.1-2017, som handler om videreutvikling og oppskalering av innovative, bærekraftige transportløsninger i urbane områder, har skapt betydelig interesse i Stavangerregionen. Med bakgrunn i to partnersøk formidlet av Stavangerregionens Europakontor, deltar nå en rekke av regionens aktører i to separate prosjektsøknader til den aktuelle utlysningen.

Stavanger som lederby  for smart, bærekraftig mobilitet for arbeidsreisende
Sammen med Universitetet i Stavanger, Kolombus og Lyse deltar Stavanger kommune i en søknad ledet av London European Partnership for Transport (LEPT). Prosjektet har fått navnet PTP-COMMUTE, har til sammen 20 partnere fra 11 europeiske land, og handler om å videreutvikle og oppskalere digitale, brukertilpassede mobilitetsløsninger (såkalte PTP-løsninger). PTP-løsningene retter seg i hovedsak mot arbeidsreisende, og formålet er å skape et mer miljøvennlig og bærekraftig transportmønster, redusere kø og logistikkproblemer samt legge til rette for næringsutvikling.

Stavanger er en lederby i prosjektet sammen med Ljubljana, London og Arnhem. Lederbyene vil bidra med å oppskalere og dele egne løsninger og kunnskap med prosjektets følgebyer Budapest, Århus, Brno, Tilburg, Manchester, Utrecht, Krakow, San Sebastian, Bielefeld og Edinburgh. I Stavanger vil man videreutvikle pilotprosjekt som kombinerer HjemJobbHjem med åpne data-konseptet Green Route, som vil gi pendlerne en god oversikt over klimavennlige transportløsninger.

Digital plattform for smarte transporttjenester
Kommunene Time og Gjesdal, Rogaland fylkeskommune samt selskapet Mobilyze deltar i en søknad sammen med 24 partnere fra 10 europeiske land. Prosjektets navn er ODYSSEUS, og handler om å utvikle en digital plattform som tilbyr innovative transporttjenester for å møte innbyggernes behov, samtidig som man reduserer køer og utslipp. Med hjelp av en smarttelefon vil man kunne gi lokale transportselskap og privatsjåfører beskjed om egen reiserute, og kobles opp mot personer som skal i samme retning. Forhåndsdefinerte stoppesteder i nærheten av busstopp, tog- og metrostasjoner, sykkelparkering skal tilrettelegge for bruk av flere typer transportmidler, og på den måten redusere privatbilbruk.

Gjennom ODYSSEUS vil man også gjennomføre en kartlegging av transportmønsteret hos de forskjellige partnerbyene og -kommunene, for å bedre kunne tilpasse tjenesten etter innbyggernes behov.

Utlysningen er en tostegsprosess. Begge søknadene ble levert i januar, og dersom de blir godkjent, er neste søknadsfrist i oktober. Vi krysser fingrene!

 

 

 

Share