29 July 2013

Handelsavtale mellom EU & USA – NHD ønsker innspill

EU-US-flags-banner

EU og USA forhandler om en omfattende handels- og investeringsavtale og NHD ønsker innspill om hvordan norske interesser eventuelt påvirkes innen 19. august.

EU og USA startet nylig forhandlinger om en omfattende handels- og investeringsavtale som går under navnet Transatlantic Trade and Investment Partnership, eller TTIP.  Til tross for spionskandalen nylig, møttes EU og USA til første forhandlingsrunde i Washington i juli og neste forhandlingsrunde finner sted i Brussel i oktober.

De økonomiske forbindelsene med USA er de viktigste for EU, både i omfang og intensitet. Ikke minst er investeringsnivået høyt og gjensidig. TTIP’en forventes å bidra til betraktelig økonomisk vekst hos begge parter og å bidra positivt til verdensøkonomien for øvrig.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) koordinerer handelsavtaleforhandlinger på vegne av Norge. Dette inkluderer de forhandlingene som føres bilateralt de som føres sammen med de andre EFTA-landene. NHD ønsker nå innspill fra aktører som mener noe om hvordan norske interesser eventuelt påvirkes.

Det er sannsynlig at en omfattende avtale mellom USA og vår største handelspartner vil påvirke norske interesser. Dersom USA og EU gir hverandre fordelaktige tollsatser, vil det eksempelvis kunne påvirke norsk eksportindustri negativt. Gitt at toll- og avgiftsregimet mellom USA og EU-landene allerede er på et minimum (under 2 %), ventes dog ikke den største effekten å komme på dette området, men snarere i form av reduksjon av ikketollmessige barrierer (handelshindre innenfor grensene). Eksempler på ikketollmessige barrierer er tekniske reguleringer, standarder og sertifisering.

Reduksjon av ikke-tollmessige barrierer vil utgjøre kjernen i TTIP-forhandlingene. En studie bestilt av Europakommisjonen regner med at opptil 80 % av fortjenesten ved avtalen vil komme fra reduksjon i kostnader knyttet til byråkrati og regulering samt ved liberalisering av handelen med tjenester og offentlige anskaffelser. Fokuset på ikketollmessige barrierer forsterker den første effekten, ettersom norske myndigheter og næringsliv gjennom EØS-avtalen må innrette seg etter EU markedsregler for å delta i EUs indre marked.

Å bidra med innspill til departementet er derfor en viktig mulighet for å synliggjøre eventuelle utfordringer og komme med forslag til hvordan departementet skal posisjonere seg i en forhandlingssituasjon.

Les NHDs omtale av saken her.

Les mer om TTIP på DG Trade sine hjemmesider her.

Share