12 April 2018

Handlingsplan 2018-2019 for Stavangerregionens Europakontor

SrE.png

Stavangerregionens Europakontor viderefører den vellykkede satsningen på smartby, helse og Horisont 2020 i perioden 2018-2019.

Handlingsplan for Stavangerregionens Europakontor 2018-2019 reflekterer omstillingsprosessen regionen er inne i, samt bygger videre på vellykkede satsninger  som blant annet har resultert i Triangulum-prosjektet og Nordic Edge. Planen reflekterer også EUs politikk og programmer med fortsatt fokus på samfunnsutfordringer som skal løses i kvadruppel helix, gjennom forskning og innovasjon.

På denne bakgrunnen vil SrE prioritere fortsatt arbeid med utviklingen av Den Smarte Stavangeregionen der smart-begrepet defineres bredt og favner blant annet helse, mat og utdanning, i tillegg til mobilitet, energi og IKT. I dette arbeidet vil EUs forsknings- og innovasjonsprogram fortsatt være et sentralt verktøy.

De to satsingsområdene som vil få særlig oppmerksomhet i perioden er altså:

  • Smarte byer og bygder – bærekraftig by- og sentrumsutvikling – energi/klima, IKT & mobilitet
  • Aktiv & sunn aldring – velferdsteknologi og systemeffektivisering

Kontoret vil også jobbe videre med:

  • Blå og grønn mat
  • Maritimt & havn
  • Innovasjon og digitalisering –  tverrgående prioriteringer med avgjørende betydning for det grønne skiftet og fremtidens kunnskapssamfunn.

Aktivitetene ved Stavangerregionens Europakontor er forankret i Strategi for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020 og operasjonalisert i toårige handlingsplaner. Hensikten med handlingsplanen er å tydeliggjøre prioriteringer og innsatser i den kommende perioden og dermed bidra til forutsigbarhet samt tydelighet i forhold til måloppnåelse.

Les handlingsplanen for 2018-2019 her.
Les strategien for 2013-2020 her.

Share