3 February 2020

HelseCampus Stavanger ser til Nord-Europa for kunnskaps- og erfaringsutveksling

Range.Farmen-1

Ragne Farmen, leder for HelseCampus Stavanger. Foto: Karen Anne Okstad/UiS

Det nyetablerte HelseCampus Stavanger arrangerer nettverksmøte med de norske helseklyngene Alrek helseklynge og i4Helse. Til våren ønsker nettverket å opprette kontakt med andre nordiske helsenettverk. 

Nettverksmøte mellom de norske helseklyngene
Den 13. februar arrangerer HelseCampus Stavanger (HCS) nettverksmøte med de nylig etablerte norske helseklyngene Alrek helseklynge og i4Helse. Ettersom klyngenes mål og prioriteringer overlapper ønsker HCS å utveksle erfaringer og se på hvilke muligheter som finnes for samarbeid på tvers av klyngene.

Erfaringsutveskling med europeiske helseklynger
HCS ønsker også å komme i kontakt med lignende europeiske helseklynger for å se på muligheten for fremtidig samarbeid. Stavangerregionen fikk i 2019 status som 3-stjerners referanseregion innen EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA), og det er dermed naturlig å se på samarbeid med andre helseklynger i EIP AHA, også med tanke på fremtidige utlysninger på helsefeltet innen EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa, som vil ha oppstart i 2021.

SrE koordinerer Stavangerregionens status som referanseregion innen EIP AHA, og bistår HelseCampus Stavanger i prosessen med å opprette kontakt med relevante samarbeidsaktører i Europa.

HelseCampus Stavanger
HCS ble etablert 25. september 2019 og består av en strategigruppe og styringsgruppe.  Den videre utviklingen av campuset vil i stor grad rette seg mot innholdet i Stortingsmeldingen: Nasjonale helse- og sykehus plan 2020-2023, hvor fokuset er å ha pasienten i sentrum. Stortingsmeldingen gir klare retningslinjer på hvordan spesialisthelsetjenesten skal utvikles de neste årene og hvordan en ser for seg samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

HelseCampus Stavanger inngikk nylig en samarbeidsavtale med Norway Pumps & Pipes, hvor målet er skape nye innovative løsninger i samarbeid med diverse fagmiljøer i Stavangerregionen. Les mer om samarbeidet her.

Les mer om HelseCampus Stavanger her og Stavangerregionens status som referanseregion innen aktiv og sunn aldring her.

 

Share