20 December 2013

Horisont 2020 formelt lansert

Etter flere år med forhandlinger mellom Rådet, EU-Kommisjonen og EU-Parlamentet, er EUs nye forskningsprogram endelig vedtatt, og arbeidsprogrammene for 2014 og 2015 klare.

11. desember ble de første utlysningene for 2014 offentliggjort på EU-kommisjonens hjemmesider. Mulighetene er mange i det nye programmet som har et større fokus på samfunnsutfordringer enn tidligere, og som i enda større grad åpner for samarbeid mellom forskning, SMBer og offentlig sektor.

Horisont 2020 erstatter EUs 7.rammeprogram for forskning og innebærer et større fokus på innovasjon for å bringe forskning nærmere markedet. Programmet skal bidra realisering av målene i EUs 2020-strategi (Innovasjonsunionen) og et felles europeisk forskningsområde (ERA), samt styrke Europas globale posisjon innenfor forskning, innovasjon og teknologi.

Programmet bringer sammen EUs forskningsprogram, innovasjonsdelen i EUs program for konkurransekraft og innovasjon (CIP) og det Europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT). Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 70 milliarder euro fordelt på sju år.

Horisont 2020 bygger på tre hovedsøyler:

1. Fremragende forskning, med vekt på

 • mer støtte til grensesprengende forskning gjennom Det europeiske forskningsrådet (ERC)
 • utvikling av og tilgang til forskningsinfrastrukturer
 • mobilitet og karriereutvikling gjennom Marie Sklodowska Curie-ordningen
 • framtidige og framvoksende teknologier

2. Industrielt lederskap, med vekt på

 • økte strategiske investeringer i nåværende og framtidige muliggjørende og industrielle teknologier og tjenester, med særlig støtte til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, nanoteknologi, avanserte materialer, bioteknologi, avanserte produksjonsprosesser og romfart
 • å lette tilgang til risikokapital
 • å tilby støtte til små og mellomstore bedrifter med stort vekstpotensial i hele EU

3. Forskning knyttet til store samfunnsutfordringer, med vekt på:

 • helse, demografiske endringer
 • matsikkerhet, bærekraftig landbruk, marin og maritim forskning og bio-økonomi
 • sikker, grønn, ren og effektiv energi
 • smart, grønn og integrert transport
 • klima, ressurseffektivitet og råmaterialer
 • inkluderende, innovative samfunn
 • sikrere samfunn

Nytt i Horisont 2020 er at utlysningene har en bredere «challenge»-basert tilnærming, som blant annet ikke pålegger spesifikke forskningstemaer og tillater søkere å komme med innovative løsningsforslag. Samtidig er det gjort forenklinger av administrative rutiner og regler for deltakelse i alle deler av det nye programmet.

Programmets utlysninger for 2014-2015 går på tvers av tolv prioriterte områder i den første utlysningen:

 • Mer individuell helse og omsorg
 • Bærekraftig matsikkerhet
 • Blå vekst – ta ut potensialet i havet
 • Smarte byer
 • Konkurransedyktig lavutslippsenergi
 • Energieffektivitet
 • Grønn transportvekst
 • Avfall – gjenbruk av råvarer
 • Vanninnovasjon
 • Europeiske reformer og økonomisk transformasjon
 • Motstandskraft mot katastrofer, inkl. klimaendring
 • Digital sikkerhet

Europakommisjonen har etablert en egen nettportal for Horisont 2020 (participant portal) som gjør det enklere å søke etter relevante utlysninger. Les mer om Horisont 2020 her.

Share