22 March 2022

Horisont Europa: Bidra til å løse globale utfordringer!

EUs program for støtte til forskning og innovasjon kalles Horisont Europa. Det er et stort, komplekst program, som inneholder mange muligheter. I dette programmet kan alle typer virksomheter delta, og få finansiering til å utvikle bedriften og bidra til å finne løsninger på utfordringer Europa står overfor.

Programmets visjon er å sikre en bærekraftig og rettferdig fremtid, både i Europa og resten av verden. Dette skal oppnås ved å takle utfordringer knyttet til klima, fortsette arbeidet for å oppnå FNs bærekraftmål, og sikre et konkurransedyktig Europa.

EUs grønne vekststrategi, European Green Deal, har som mål at Europa skal være et klimanøytralt kontinent innen 2050. Prosjektene som blir finansiert gjennom Horisont Europa bygger opp under EUs målsetninger om den grønne og den digitale omstillingen.

Løs utfordringer – få støtte til ditt prosjekt!

EU har rammeprogramsperioder på 7 år om gangen, og 1. januar 2021 gikk EU inn i en ny programperiode.

EUs nye, og 9. rammeprogram for forskning og innovasjon (F&I) er Horisont Europa. Det er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 95,5 milliarder euro.

Et program av en slik størrelse gir store samarbeids- og finansieringsmuligheter for norske bedrifter og virksomheter. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen tema som helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet.

Under Horisont Europa finnes det en rekke utlysninger. Utlysninger kan ses på som utfordringer EU ønsker å finne løsninger på, der en trenger samarbeid på tvers av sektorer, og landegrenser. Her kan derfor alle typer bedrifter delta, sammen med forskningsinstitusjoner, klynger, universiteter, offentlige aktører og andre partnere. I EU-prosjekt må det være minimum tre deltakere fra tre EU-medlemsland eller assosierte Horisont Europa-land, som Norge.

Stort program – mange muligheter

Horisont Europa består av tre pilarer: (i) Fremragende forskning, (ii) Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, og (iii) Innovativt Europa.

Pilar 1: Fremragende forskning

I første pilar finnes muligheter for ansatte i næringslivet med forskererfaring. Her finansieres satsing på banebrytende og nysgjerrighetsdrevet forskning.

Pilar 2: Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv

Under pilar to finnes det seks klynger, som satser på samfunnsutfordringer og mulighetsskapende teknologi. For å løse de globale samfunnsutfordringene, ses det som nødvendig med tett samarbeid mellom bedrifter, næringsklynger, forskningsinstitutter, universiteter, offentlig sektor, frivillige organisasjoner og andre aktører. Over halvparten av budsjettet til Horisont Europa avsatt til å finansiere store samarbeidsprosjekter under pilar 2.

 1. Helse: her skal en få ny kunnskap om helse, og skape innovative løsninger for velferdsteknologi
 2. Kultur: fokuserer på å styrke det europeiske demokratiet, og inkludering
 3. Samfunnssikkerhet: handler om ulike sikkerhetstrusler, inkludert menneskeskapte katastrofer og naturkriser.
 4. Digitalisering: satser på konkurransedyktige og pålitelige teknologier.  
 5. Klima, energi og miljø: handler om å bekjempe klimaendringer, ved å finne klima- og miljøvennlige løsninger, som er effektive og konkurransedyktige og smartere.
 6. Mat: reversere nedgangen i biologisk mangfold, matsikkerhet, og et landbruk som er mer ressurseffektivt og lavkarbon.

Alle klyngene vurderes som relevante for aktører i Rogaland. Utlysningene i klyngene sikter på samarbeid mellom næringslivet, offentlig sektor og akademia.

En fjerdedel av midlene i Horisont Europa går til partnerskap. Gjennom partnerskapene inngår Europakommisjonen avtaler om at midler fra rammeprogrammet skal brukes sammen med midler fra medlemslandene eller næringslivet. Hovedtyngden av midlene går til industrielle partnerskap. Det finnes tre typer partnerskap: samfinansierte, avtalebaserte og institusjonelle. Utlysninger fra partnerskapene gir store muligheter for norske forskningsmiljøer og bedrifter.

Pilar 3: Innovativt Europaåpen innovasjon og hurtig skalering for SMB-er

EU ønsker å stimulere til åpen innovasjon og hurtig skalering. I denne søylen finansieres utvikling av banebrytende og innovative teknologier med kommersialiseringspotensial.

Samfunnsoppdrag eller Missions

Nytt i Horisont Europa er de fem såkalte samfunnsoppdragene, eller missions. Her tas en oppdragsbasert tilnærming til EU-prosjekter, for å løse globale samfunnsutfordringer raskere enn tidligere. Oppdragene er konkrete og målbare, og går over en gitt tidsperiode.

EU vil at vi sammen skal løse de fem samfunnsoppdragene:

 • Tilpasning til klimaendringer: Støtte minst 150 europeiske regioner og lokalsamfunn i å bli tilpasningsdyktige mot klimaendringer innen 2030
 • Kreft: Bedre livet til mer en tre millioner mennesker som er berørt av kreft, både pasienter og deres familier, gjennom forebygging og behandling, slik at de får lengre og bedre liv innen 2030
 • Sunne hav og vann: Beskytte og restaurere havområder og vann innen 2030
 • Klimanøytrale og smarte byer: 100 europeiske byer skal være klimanøytrale innen 2030
 • Jordhelse og mat: Opprette 100 Living Labs og fyrtårn mot overgangen til bedre jordhelse innen 2030

Samfunnsoppdragene som er identifisert av EU samsvarer godt med norske styrker, behov og satsinger.

Hvor finnes disse utlysningene?

EU legger forløpende ut utlysninger på EUs Funding and Tenders Portal.

 • Se EU Science & Innovation forklare portalen her.

Kan norske aktører delta?

Ja – norske aktører kan delta på lik linje med EU-land!

Norsk deltakelse i Horisont Europa handler om å være en del av det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet, som igjen er viktig for den grønne- og digitale omstillingen, bærekraftig verdiskaping og høy vitenskapelig kvalitet. Dette er aktiviteter og områder Norge allerede har god kompetanse på, og vi har sterke miljøer som kan hevde seg i den europeiske konkurransen. Aktørene som deltar i dette samarbeidet får unik tilgang på nye nettverk, samarbeidspartnere, ny teknologi og viktige eksportmarkeder.

I denne rammeprogramsperioden har regjeringen valgt å slutte seg til flere EU-program. Norge deltar i Kreativt Europa, Digital Europa, InvestEU, Erasmus+, EU4Health, Horisont Europa, m.f.

15 milliarder kroner ble “hentet hjem”

Norske aktører hentet hjem i overkant av 15 milliarder kroner i prosjektmidler til næringsliv, offentlig sektor og akademia fra det forrige rammeprogrammet, Horisont 2020. Prosjektene har en samlet verdi på over 100 milliarder kroner, noe som har gitt de norske aktørene som deltok tilgang på midler som overstiger den norske kontingenten for deltakelse mer enn syv ganger.

Stort støtteapparat – få veiledning!

I Norge er det Innovasjon Norge og Forskningsrådet som har ansvar for Horisont Europa.

 • Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner for de ulike områdene i Horisont Europa finnes her.
 • Forskningsrådets Horisont Europa kurstilbud her.

Det er også mange andre norske aktører som har god kompetanse på Horisont Europa og andre EU-program, som Stavangerregionens Europakontor.

Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med oss på Stavangerregionens Europakontor dersom du har spørsmål angående Horisont Europa, eller om du trenger hjelp til å finne partnere til ditt prosjekt. Vi har et stort europeisk nettverk i Brussel, og vi stiller gjerne til en uforpliktende samtale.

ShareAuthor

Tora Margrethe Eide