14 January 2021

Horisont Europa – startskudd og forsinkelser

Startskuddet for Horisont Europa gikk 1. januar 2021. Det er forventet at deler av arbeidsprogrammene med utlysninger publiseres i løpet av april 2021, med forbehold om enda flere forsinkelser. De første søknadsfristene blir trolig tidlig høsten 2021.

Foto: Europakommisjonen

Horisont Europa
Horisont Europa, som trådte i kraft 1. januar 2021, er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Programmets visjon er å bidra til å sikre en bærekraftig og rettferdig fremtid, både i Europa og resten av verden. Dette skal oppnås ved å takle utfordringer knyttet til klima, fortsette arbeidet for å oppnå FNs bærekraftmål, og sikre et konkurransedyktig Europa.

Rammeprogrammets budsjett er på 95.5 milliarder euro for den kommende syvårsperioden. Det betyr at Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Horisont Europa erstatter nåværende Horisont 2020, som har pågått siden 2014.

Strategisk plan for 2021-2024
Utarbeidelsen av Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024 blir foretatt av Europakommisjonen, og blir trolig publisert i løpet av januar. Den strategiske planen operasjonaliserer de politiske føringene for de fire første årene av rammeprogrammet. Planen vil være spesielt viktig for utlysningene under søyle to: Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv.

Forsinkelse for de første utlysningene
De første utlysningene under Horisont Europa er noe forsinket. Ryktene sier at det antas at de blir utlyst i løpet av april 2021. Spesialrådgiver i Forskningsrådet, Tom-Espen Møller, forklarer at forsinkelsene skyldes vanskelige budsjett forhandlinger. En annen årsak for forsinkelsen var den store Green Deal-utlysningen under Horisont 2020, som ble publisert høsten 2020 med søknadsfrist på nyåret 2021. I en overgangsfase mellom Horisont 2020 og Horisont Europa sikrer Green Deal-utlysningen god kontinuitet i utlyste midler.

Denne forsinkelsen betyr at søkere får mer forberedelsestid. Søkere, og andre som vurderer å søke, kan bruke tiden til å utvikle prosjektideer, bygge nettverk og konsortier.

Forskningsrådet anbefaler søkere til å holde tett kontakt med Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCP-ene) i Horisont Europa for å få oppdateringer på hva som planlegges av utlysninger på de ulike områdene.

Invitasjon til å gi innspill til Norges strategi for deltakelse
Regjeringen ønsker at Norge skal delta i Horisont Europa. Norsk assosiering til Horisont Europa vil bli formelt vedtatt i løpet av første halvdel av 2021. Avgjørelsen om deltakelse har avventet EUs enighet om langtidsbudsjettet for 2021-2027. Norsk deltakelse i Horisont Europa åpner for at Norge også kan delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa. Regjeringen inviterer derfor aktuelle aktører til å komme med innspill til strategien. Fristen for å levere innspill er satt til 10. februar 2021. Les mer om dette her.

Lekkede utkast
Flere av Horisont Europa-utkastene er lekket. Disse dokumentene gir detaljerte ledetråder til hva slags prosjekter som skal finansieres gjennom Horisont Europa. Du kan finne dem her.

Webinar: Introduction to Horizon Europe
Det blir arrangert flere webinarer i forbindelse med Horisont Europas startskudd. Forskningsrådet skal blant annet arrangere to Horisont Europa-relevante webinarer.

  • Webinaret “Introduction to Horizon Europe” arrangeres den 1. februar 2021 kl. 08.30 – 14.30. Her blir rammeprogrammet introdusert i sin helhet, samt hva som har endret seg i søknadsprosessen og prosjektledelse fra Horisont 2020. For mer informasjon, programmet og påmelding se her. Påmeldingsfristen er satt til 28. januar kl. 12.
  • I tillegg til introduksjonswebinaret, arrangeres webinaret “Budgeting in Horizon Europe” den 25. januar 2021, fra 09.00 – 15.30. Mer informasjon og påmeldingsportal finner du her. Påmeldingsfristen er satt til 22. januar kl. 12.
  • Les mer om Horisont Europa på Europakommisjonens sider her.
  • Les om Horisont Europa hos Forskningsrådet her og her.
  • Les mer om regjeringens invitasjon til innspill her.
  • Finn utkastene til Horisont Europa her.
  • Les mer om webinaret Introduction to Horizon Europe her.
  • Les mer om webinaret Budgeting in Horizon Europe her.

Share