20 October 2015

IRIS presenterte Horisont Vest under Open Days

Forsker Paul Vigmostad fra IRIS presenterte Horisont Vest-nettverket under Open Days i Brussel. Foto: Terje Gravdal, Stavangerregionens Europakontor.

Forsker Paul Vigmostad fra IRIS presenterte Horisont Vest-nettverket under Open Days i Brussel. Foto: Terje Gravdal, Stavangerregionens Europakontor.

Innovative støtteordninger for små og mellomstore bedrifter var tema da Open Days-seminaret «Innovative Solutions to SME Support» gikk av stabelen i Brussel 13. oktober.  Arrangementet fant sted på Niedersachsens EU-delegasjon og hadde omkring 100 deltakere. Stavangerregionens Europakontor var arrangør sammen med ni regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Tsjekkia. Blant innlederne var forsker Paul Vigmostad fra IRIS, som orienterte om Horisont Vest-nettverket.

Viktig del av det europeiske arbeidsmarkedet

Med over 90 % av Europas arbeidsplasser utgjør små og mellomstore bedrifter ikke bare en viktig del av det europeiske arbeidsmarkedet, de spiller også en vesentlig rolle i Europas fremtidige økonomi. Det er derfor avgjørende å finne nye og innovative løsninger for å støtte SMB-ene, blant annet gjennom å øke sjansen for at de oppnår økonomisk støtte fra relevante programmer.

Én måte å gjøre dette på, er som regionen Nord-Brabant i Nederland. Med bakgrunn i regionens smart spesialiseringsstrategi forklarte Tom Schulpen, hvordan man har forbedret SMB-enes finansieringsrate ved å konsentrere seg noen hovedområder: Landbruk og mat, høyteknologi og kjemi. Dette fører til mer klarhet for SMB-er som søker finansiering fra Det europeiske fondet for regional utvikling (ERDF). Innsendte prosjektideer blir vurdert av en ekspertkomite ut i fra en rekke kriterier, der kun de beste får gå videre i søknadsprosessen for ERDF finansiering. Dette har vist seg å føre at et høyere antall prosjektsøknader innvilges finansiering.

Melinda From presenterte et annet eksempel fra Värmlandsregionen i Sverige. Der har man laget en nettside, eller en såkalt «one-stop-shop», som skal fungere som støttespiller for SMB-er. Nettsiden fungerer som et startpunkt hvor bedrifter forklarer hva de etterspør. Deretter får man tildelt en personlig rådgiver som hjelper til videre i prosessen, blant annet med å finne egnede finansieringsmuligheter.

Clare Jortveit fra NHO presenterte organisasjonens ide for hvordan man kan matche ulike bedrifter og entreprenører, sammen med ulike regionale finansieringskilder. Gjennom speed date-arrangementet «The Big Money Day» får SMB-er muligheten til å presentere ideene sine ovenfor aktuelle investorer eller organisasjoner, som enten kan finansiere direkte eller hjelpe i eventuelle søknadsprosesser.  Entreprenør-ansvarlig Jiri Behavka fra Olomouc-regionen i Tsjekkia ga tilhørerne et innblikk i hvordan regionen støtter oppunder hjemmehørende SMB-er, og demonstrerte blant annet nytten av informasjonsspredning gjennom brosjyrer og oppslagsverk over bedrifter og muligheter som finnes i regionen.

Viktigheten av tilpasning

Å forstå entreprenørene og SMB-enes behov og å tilpasse seg etter disse er viktig for å kunne bevare arbeidsplasser i fremtiden. Prosjektleder Søren Pedersen fra Strategic Investment Programme i Nord-Danmark understreket at det derfor er viktig at tilretteleggere innehar riktig kunnskap, og at finansieringskildene endres og tilpasses i samme takt som bedriftene.

Paul Vigmostad fra IRIS, presenterte det Vestlandsbaserte Horisont Vest-nettverket. Han påpekte i sin presentasjon at det i Norge er lettere å få innvilget nasjonale enn europeiske tilskudd. Dette gjør det vanskeligere å få bedrifter til å søke midler fra europeiske program, slik som Horisont 2020, hvor innvilgelsesprosenten er betydelig lavere. Tradisjonelle metoder må derfor tilpasses eller byttes ut med nye ideer, noe Horisont Vest-nettverket er et eksempel på. Her tar man med utgangspunkt i regionale klynger, direkte kontakt med SMB-er og tilbyr skreddersydd, relevant informasjon om aktuelle utlysninger. Nettverket bistår SMB-ene i søknadsprosessen, og arrangere årlige tematiske møteplasser for medlemsmassen hvor man informerer om aktuelle finansieringskilder og muligheter.

Nestformann i Hampshire County Council, Keith Mans, orienterte om hvordan partnerskap i regionen har bidratt til at lokale SMB-er har kunnet ekspandere betydelig som et resultat av oppnådd finansiering. Han understrekte at regional innovasjonspolitikk må drives av næringslivets behov, ikke byråkratenes. Styremedlem Ard Van der Tuuk fra Drenthe-provinsen i Nederland presenterte arbeidet med å stimulere til gründervirksomhet blant regionens unge. Han understrekte at det er viktig å imøtegå SMB-enes behov gjennom aktiv oppsøking og kartlegging, og at man må tilrettelegge for gründerinteresse allerede i grunnskolen og i universitetene; gründertankegangen må være til stede for at man skal kunne realisere ideer.

Dagens moderator var direktør i ERRIN-nettverket, Richard Tuffs. Arrangementet ble etterfulgt av en nettverkslunsj.

Europakontorets tidligere omtale av Horisont Vest finner du her. Neste års Open Days finner sted 10.-13. oktober.

Share