24 April 2013

Hospitere i Europakommisjonen?

EU-Commission-to-Ban-Use-of-Driftnets-for-Fishing

Ordningen med norske hospitanter i Europakommisjonen omfatter også kommuner og fylkeskommuner. Søknadsfrist for neste runde er 10. mai.

Norge har årlig anledning til å sende seks hospitanter til utplassering i Europakommisjonen; tre med oppstart i mars og tre med oppstart i oktober. Det er Utenriksdepartementet (UD) som forvalter ordningen som også omfatter kommuner og fylkeskommuner.

Det søkes nå hospitanter til neste runde som har oppstart i oktober 2013. Hospitantoppholdet kan starte enten 1. eller 16. oktober og vare fra tre til fem måneder. På basis av innkomne søknader, vil UD nominere tre kandidater til Kommisjonen og dessuten vurdere om det er aktuelt å gjennomføre intervju.

Søknader sendes til UD ved EØS/EFTA-seksjonen (s-eos@mfa.no) senest fredag 10. mai. I første omgang bes søkerne om å sende følgende:
1. Vedlagte CV i utfylt stand
2. Kort motivasjonsbrev på 100-150 ord (på norsk),
3. En rangert liste over tre departement (Directorates-General) søkeren ønsker å bli utplassert i. Se http://ec.europa.eu/dgs_en.htm  for en oversikt over departementene i Kommisjonen.

Vedrørende punkt 3, merk at det er opp til Kommisjonen å foreta den endelige vurderingen av hvor hospitanten skal innplasseres.

De tre kandidatene som innstilles til Kommisjonen må i tillegg fylle ut et eget søknadsskjema.

For spørsmål om hospitan-tordningen eller søknadsprosessen, kontakt Jan Wilhelm Grythe (jan.wilhelm.grythe@mfa.no) tel 23 95 05 89 eller Bent Bakken (bent.bakken@mfa.no).

Share