6 October 2017

EU ønsker tettere forsknings- og innovasjonssamarbeid

 

 

LAB - FAB - APP

Innovasjonsrapporten er bestilt av Europakommisjonen. Foto: European Commission

Gjennom rapporten LAB-FAB-APP har et utvalg av eksperter, på oppdrag fra Europakommisjonen, kartlagt forskning og innovasjon i EU og kommet med konkrete anbefalinger til endringer i forskningsprioriteringer. Utvalget som ledes av Pascal Lamy, leder for Jacques Delors institutt, peker særlig på mer europeisk forskningssamarbeid på tvers av landegrensene, noe norske forskningsmiljøer også bør prioritere for å motta forskningsmidler fra EU.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, som norske aktører også kan søke midler fra på lik linje med europeiske partnere. Forskerne bak rapporten peker på at midlene bør deles ut mer selektivt til internasjonale prosjekter med potensiale for innovasjon.

Rapporten nevner også et betydelig «innovasjonsunderskudd» i Europa. Til tross for mye forskning i Europa blir lite av denne anvendt videre i innovasjonsprosjekter. Med fokus på prosjekter som har en klar innovasjonsdimensjon kan man lette på underskuddet, fremhever forskerne bak rapporten.

LAB-FAB-APP kan leses i sin helhet her.

Share