24 November 2021

Jord kan få samme juridiske status som luft og vann

Healthy soil | European Commission
Photo: EU Commission

Kommisjonen har foreslått å legge fram en EU-lov om jordhelse innen 2023, med mål om å forbedre tilstanden til matjord innen 2050. Hvis loven støttes av Europaparlamentet og rådet, vil det være den første EU-loven som beskytter jord.

“Å høste fordelene av sunn jord for mennesker, mat, natur og klima” er målet med Kommisjonens nye jord-strategi for 2030. EU jordstrategi har skissert planer for en “jordhelselov”, som vil gi jord samme juridiske status som luft og vann.

Videre vil strategien innebære et overordnet politisk rammeverk for å vurdere tilstanden til europeisk jord, iverksette tiltak for restaurering og opprettholdelse av god jordkvalitet.

Hvorfor er det viktig å beskytte jordhelsen?

Det er mange årsaker til hvorfor det er viktig å beskytte jordhelsen. Det tar århundrer å danne god matjord, noe som gjør jordsmonnet i praksis til en ikke-fornybar ressurs. Å opprettholde sunn jord er avgjørende for å redusere sårbarheten for klimaendringer.

Jord inneholder også betydelige mengder karbon og nitrogen, som kan slippes ut i atmosfæren, avhengig av hvordan vi behandler den. For å oppnå et klimanøytralt i Europa innen 2050 er det avgjørende å stoppe utslipp fra marken og å øke karbonet som lagres i jord.

Veien videre for jordstrategien

Kommisjonen vil videre jobbe sammen med medlemslandene, eksperter og interessenter, og i henhold til visjonen om å forbedre jordhelsen i Europa, gjennomføre en konsekvensanalyse. Deretter vil kommisjonen foreslå et nytt lovinitiativ om jordhelse for å oppfylle målene i jordstrategien.

Forslagene vil fastsette tiltak i hele EU. Om den nye loven anses som EØS-relevant, vil den også gjelde i Norge.

Jordstrategien bygger på tiltakene som allerede er foreslått i kjemikaliestrategien og “handlingsplanen for null forurensning”. Kommisjonen sier at “i tråd med nullforurensningsambisjonen bør jordforurensning innen 2050 reduseres til nivåer som ikke er skadelige for mennesker og miljø”.

For å forhindre jordforurensning vil kommisjonen revidere direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler, begrense stoffer som mikroplast og PFAS og gjennomgå anvendelsen av gjødselproduktforordningen.

Les mer:

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/konsekvenser-av-globale-klimaendringer/klimaendringer-og-matsikkerhet/

https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/landbrukseiendommer/innsikt/jordvern/jordvern/id2009556/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5917

Share