26 March 2015

Junckers investeringsplan og EUs samhørighetspolitikk tema på CPMR-byråmøte i Nantes

CPMR-møte27. februar arrangerte CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions in Europe) årets første byråmøte i Nantes. Som navnet tilsier representerer CPMR interessene til Europas kystområder, og organisasjonen har over 150 medlemmer, heriblant Rogaland. Fra vår region deltok Rogaland fylkeskommune ved vararepresentant Ellen Marie Solheim og spesialrådgiver Geir Sør-Reime, i tillegg til Stavangerregionens Europakontor. Norge var ellers representert gjennom fylkeskommunene i Telemark og Hordaland.

Byråmøtet drøftet en rekke saker av sentral betydning for Europas regioner. Øverst på dagsorden stod EUs samhørighetspolitikk, der CPMR ønsker et bredere sett av kriterier for hvilke regioner som skal kvalifisere for regionale utviklingsmidler og regional statsstøtte, for Norges del ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. CPMR nedsatte en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til nye kriterier for regelverket etter 2020.

Nært knyttet til dette er Juncker-kommisjonens investeringspakke, som har som mål å få fart på Europas næringsliv ved å stimulere private investeringer ved å tilby garantier for lån til prosjekter med stort vekst- og sysselsettingspotensiale, men som også har en høy risikoprofil. Siden deler av midlene til planen skal tas fra eksisterende programmer som de regionale utviklingsmidlene og Horisont 2020, og det ikke er forhåndsbestemte føringer i forhold til hvilke bransjer og regioner som kan tildeles støtte, så frykter CPMR at planen vil forsterke ulikhetene mellom Europas regioner og motvirke formålet med samhørighetspolitikken. CPMR mener at få eller ingen bedrifter i utkantsområdene vil kvalifisere for lån, siden minimumsstøtten er definert til 50 millioner euro.

Den andre store saken var CPMRs tilgjengelighetskampanje 2015. CPMR ønsker gjennom den å sette fokus på transportkorridorene, både til lands og til havs gjennom Trans-European Transport Network (TEN-T) og Motorways of the Sea (MoS). CPMR vil at sekundærkorridorene i TEN-T både omfatter flere utkantområder og gir dem bedre tilknytning til de ni hovedkorridorene, og at finansieringen av sekundærkorridorene gjennom Connecting Europe Facility (CEF) framskyndes. CPMR er også opptatt av at øyer og andre utkantområder knyttes godt til sjøtransportkorridorene MoS.

Ellers diskuterte byråmøtet blå vekst og finansiering av investeringer i den maritime sektoren, regionens rolle i implementeringen av klimarammeverket og nedsatte også ei arbeidsgruppe for å arbeide med tiltak rettet mot ulovlig innvandring og bedre integrering av innvandrere og flyktninger.

Du kan lese mer om CPMR her. Byråmøtets agenda og arbeidsdokumenter er tilgjengelige her.

Share