29 November 2013

Klar for ny programperiode

foredragssal-programseminaret13

27. og 28. november arrangerte de seks norske regionskontorene (REGIONOR) i samarbeid med Forskningsrådet et todagers informasjonsseminar om EUs nye programmer.

Ca 90 utsendinger fra hele landet deltok på arrangementet som hadde som mål å gi deltakerne informasjon, inspirasjon og ikke minst skape engasjement omkring programsamarbeidet i EU/EØS. De fleste av EUs løpende programmer avsluttes i 2013 og kommisjonen starter nå en ny programserie for perioden 2014-2020. Seminaret var et første skritt på veien mot nye samarbeidsprosjekter.

Konferansen hadde et særlig fokus på EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, men sektorprogrammene for helse, kultur, inkludering og utdanning ble også presentert. Programmenes oppbygging, søknadsprosesser og vurderingskriterier ble vektlagt. I tillegg til en detaljert gjennomgang av sektorprogrammene, fikk deltakerne en orientering om «ZenN»-prosjektet, et vellykket FP7-prosjekt i regi av Omsorgsbygg i Oslo kommune, samt en inspirerende presentasjon om smart spesialisering.

Innledere på seminaret kom blant annet fra EU-kommisjonen, Forskningsrådet, EU-delegasjonen, Omsorgsbygg, og Osloregionens Europakontor.

EUs sektorprogrammer fungerer som verktøy for gjennomføringen av EUs lovgivning og politiske målsettinger, og skal bidra til å støtte samarbeidet på tvers av landegrensene, samt styrke kunnskap og utvikling på en rekke samfunnsområder. Norge deltar i dag i 20 EU-programmer der norske aktører kan søke om prosjektstøtte på lik linje med aktører fra EUs medlemsland. Nye EU programmer er på trappene fra 2014, og på seminaret ble følgende presentert:

•          Horisont 2020 – EUs nye program for forskning og innovasjon
•          Erasmus+ – EUs nye utdanningsprogram
•          EaSI – EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon
•          Health programme – EUs nye helseprogram
•          Creative Europe – EUs nye kultur- og mediaprogram

Lene Lad Johansen fra Omsorgsbygg i Oslo kommune ga en inspirerende presentasjon av EU-prosjektet “Nearly Zero Energy Neighborhoods” (ZenN) hvor Omsorgsbygg i Oslo kommune deltar. ZenN er et demonstrasjonsprosjekt som involverer 12 partnere fra Spania, Norge, Frankrike, Sverige og Polen hvor temaet er tekniske og økonomiske utfordringer ved oppgradering til energieffektive bygg i et samarbeid mellom offentlig sektor og forskning. Prosjektet legger også opp til et tett samarbeid med forskningsmiljøer, blant annet NTNU og SINTEF Byggforsk, og er finansiert igjennom EUs 7. rammeprogram for forskning (FP7). Videre i sin presentasjon beskrev Johansen to nye EU-prosjekter som Omsorgsbygg er involvert i: Affordable and Adaptable Public Buildings through Energy Efficient Retrofitting (A²PBEER), et prosjekt som skal teste ut nye upatenterte løsninger på demonstrasjonsbygg før de eventuelt rulles ut på markedet (f eks isolasjon, ventilasjon, vinduer og belysning) og pilotprosjektet PAPIRUS (Public Administration Procurement Innovation to Reach Ultimate Sustainability) om utfordringer innen offentlige anskaffelser. Les mer om disse prosjektene på Omsorgsbyggs hjemmeside her.

Inger Midtkandal, nasjonal ekspert på smart spesialisering-plattformen S3 i DG JRC (Joint Research Center), holdt et innlegg som tok for seg bakgrunnen for og betydningen av EUs Smart Spesialisering strategier (RIS3) i EUs regionalpolitikk. Dersom EU skal ut av den økonomiske krisen, må det strategiske endringer til som kan sikre en bærekraftig økonomisk vekst, slik det er nedfelt i EUs innovasjonsunion. Smart Spesialisering skal blant annet bidra til at regionene blir mer konkurransedyktige og innovative i nærings- og FoU-samarbeidet. Koordinering, samarbeid på tvers av regionene og komplementære forsknings- og innovasjonsstrategier på tvers av sektorer og land er blant tiltakene som vektlegges. Videre presenterte Midtkandal EUs smart spesialisering-plattform (S3 plattformen) som tilbyr en rekke tjenester (deriblant en guide, arrangementer, workshops, osv.), samt interaktive verktøy som skal hjelpe regioner å utvikle smarte strategier.

Seminaret ble avsluttet med en plenumsdiskusjon med utveksling av erfaringer og synspunkter mellom deltakerne. Agendaen for seminaret kan lastes ned her.

Horisont 2020 – EUs nye program for forskning og innovasjon

Presentert av forskningsråden ved EU-delegasjonen Erik Yssen, og Yngve Joseph Foss, leder for forskningsrådets Brussel-kontor. Horisont 2020 erstatter EUs 7.rammeprogram for forskning og utvikling. Horisont 2020 innebærer et større fokus på innovasjon og skal bidra til å bringe forskning nærmere markedet. I tillegg skal programmet bidra til å møte de store samfunnsutfordringer Europa står overfor (herunder helse, aldring, ren energi, transport, osv.). Programmet skal i tillegg bidra til å koordinere nasjonale programmer i Europa (ERA), samt styrke Europas globale posisjon innenfor forskning, innovasjon og teknologi. Budsjett ca: 70 milliarder € for perioden 2014-2020.

Erasmus+ – EUs nye utdanningsprogram

Presentert av nasjonal ekspert Karianne Helland og nasjonal ekspert Mariann Klingberg (EU-kommisjonen). Erasmus+ erstatter EUs livslang-læring programmer (LLP) og er EUs nye program for utdanning, ungdom og sport. Erasmus+ slår sammen en rekke tidligere utdanningsprogrammer (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, osv.) og EUs tidligere ungdomsprogram Aktiv Ungdom. I tillegg tilbyr Erasmus+ nye tiltak, blant annet på idrettsområdet. Programmet er delt inn i tre nøkkelområder: læringsmobilitet, strategiske partnerskap, og støtte til policyutforming. Budsjett: ca. 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020.

EaSI – EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon

Presentert av nasjonal ekspert Gunnar Tveiten (EU-kommisjonen). Programmet integrerer tre eksisterende program, Progress (program for sysselsetting og sosial solidaritet), EURES (den europeiske arbeidsformidlingstjenesten) og mikrofinansieringsmekanismen (Progress Microfinance). Programmet skal blant annet støtte tiltak som bidrar til enklere tilgang til mikrofinans og tilrettelegging av arbeidstakeres geografiske mobilitet i EU. Budsjett: ca. 815 millioner euro for perioden 2014-2020.

Health programme – EUs nye helseprogram

Presentert av Policy Officer Irene Athanassoudis (EU-kommisjonen). EUs nye helseprogram bygger på de tidligere helseprogrammene, og skal gi støtte til prosjekter som blant annet bidrar til at EU-landene utvikler innovative og bærekraftige helsesystemer, øker tilgangen til bedre og tryggere helsetjenester for EU-borgere, bekjemper sykdom, og hindrer at helseproblemer i ett land ikke spres over landegrensene. Budsjett: ca. 449 millioner euro for perioden 2014-2020.

Creative Europe – EUs nye kultur- og mediaprogram

Presentert av nasjonal ekspert Ingveig Aastad (EU-kommisjonen). Creative Europe erstatter MEDIA-programmet, MEDIA Mundus og Culture-programmene. Programmet skal promotere mobilitet for europeiske kunstnere, bidra til å styrke den kreative industrien og bistå audiovisuelle kunstnere til å tilpasse seg en digital verden. Creative Europe har utpekt tre hovedfokusområder for 2014: publikumsutvikling, internasjonale film co-produksjoner, og spillutvikling. Budsjett: ca. 1.45 milliarder euro for perioden 2014-2020.

Skrevet av Fredrik Mjell

Share