15 October 2014

Klepp kommune holdt innlegg under Open Days-seminar

Seminar_Niedersachsen7. oktober gikk seminaret “Innovative Regional Solutions to Demographic Change” av stabelen i Brussel. Niedersachsens Europarepresentasjon var vertskap for arrangementet som ble arrangert i samarbeid med europakontorene til Stavangerregionen, Sørlandet, Nord-Danmark, Region Värmland, Nord-Nederland, Castilla y Leon, og Southern England. Arrangementet var bygd opp rundt et panel på seks, med påfølgende debatt med salen. Det var rundt hundre påmeldte deltakere.

Birgit Honé, statssekretær i Niedersachsen, ønsket velkommen, og Adam Pokorny fra Europakommisjonen var ordstyrer. Pokorny sa i sitt åpningsinnlegg at eldrebølgen og demografiske utfordringer har fått mindre oppmerksomhet enn fortjent. Pokorny sa videre at EUs strukturfond i større grad enn tidligere vil vektlegge demografiske utfordringer som et eget tildelingsområde, og fremhevet dessuten Europakommisjonens sentrale rolle i å spre kunnskap om de beste løsningene blant medlemslandene.

Torhild Lende Fjermestad, kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i Klepp kommune åpnet den påfølgende paneldebatten. Fjermestad snakket om at eldrebølgen snart kommer til å treffe Rogaland, og om behovet for å effektivisere samtidig som man beholdt høy kvalitet i helsetjenesten. Hun presenterte samarbeidprosjektet Jærmodellen, et interkommunalt samarbeid mellom Klepp, Time, Gjesdal og Sandnes om ambulerende helsetjenester, samt ARENA-klyngen på velferdsteknologi.

Karin Kalverboer, direktør ved Health Innovation Network i Nord-Nederland poengterte deretter at den nederlandske velferdsstaten ikke er bærekraftig.  Man ønsker derfor å øke borgerdeltakelse gjennom økt selvforsørging, bedre sosialt samhold og høyere deltakelsesrate blant eldre nederlendere. Hun fremhevet at mange eldre ønsker å være til nytte for samfunnet.

Tina Heide fra Nord-Jylland holdt innlegg om TeleCare North-prosjektet i regionen, hvor hun er prosjektleder. Prosjektet er det største av sitt slag i Danmark, og involverer et tverrfaglig samarbeid innen telemedisin. Prosjektet har et særlig fokus på livsstilssykdommer, hvor man venter en fordobling innen 2020. Pasientinvolvering er et sentral aspekt i prosjektet.

Etter en kort runde med spørsmål fra salen innledet professor Bo Edvardsson fra universitetet i Karlstad med å snakke om demografiske utfordringer i Värmland, som sannsynligvis vil bli hardere rammet av eldrebølgen enn andre svenske regioner. Heller enn å fokusere på problemene med eldrebølgen, så argumenterer Edvardsson for at man bør se på mulighetene for tjenesteinnovasjon innen næringslivet, offentlig sektor og i sivilsamfunnet. Ved hjelp av tjenesteinnovasjon kan man møte fremtidens utfordringer ved å tilby helsetjenester av høy kvalitet.

María de Diego Durántez fra regionalmyndighetene i Castilla y Leon presenterte hovedinstrumentene regionen vil benytte seg av i møte med de demografiske utfordringene. Regionen er blant EUs største, med betydelig befolkningsspredning, mange eldre og fallende fødselsrate. Særlig siste aspekt henger tett sammen med den økonomiske krisen. Tiltakene fra Castilla y Leon inkluderer blant annet positiv diskriminering for personer bosatt i distriktene, i tillegg til en rekke tilbud for familier, unge og innvandrere. Man ønsker med dette å motvirke fraflytting og opprettholde livskraftige distrikter.

Forskning, teknologisk utvikling og en bevisst utdanningspolitikk sto i fokus da professor Armgard von Reden fra universitetet i Hannover holdt sitt innlegg. Universitetene må være innovative og kunne utdanne kompetent fagpersonell for å møte de fremtidige demografiske utfordringene. Von Reden snakket også om viktigheten av å inkludere innvandrere i arbeidslivet.

Paneldebatten gikk over i en dialog med salen og seminaret ble avrundet med lunsj og mingel. Arrangørene diskuterer nå muligheten for å bruke presentasjonene som et utgangspunkt for en prosjektsøknad under programmet INTERREG Europe.

Share