17 December 2020

Kommisjonen foreslår reviderte regler for TEN-E-forordningen

I tråd med European Green Deal har Europakommisjonen vedtatt et forslag om å revidere EU-reglene for det transeuropeiske energinettet (TEN-E-forordningen). Dette for å støtte moderniseringen av Europas grenseoverskridende energiinfrastruktur og oppnå målene i European Green Deal.

Foto: Europakommisjonen

Trans-European Networks for Energy
Forordningen om Trans-European Networks for Energy (TEN-E), vedtatt i 2013, fastsatte regler for rettidig utvikling og interoperabilitet av transeuropeiske energinettverk. Implementeringen av TEN-E-forordningen har økt energikoblingene i hele EU, og skal bidra til å nå EUs energipolitiske målsettinger.

De siste 10 årene har EU jobbet med å forbedre grenseoverskridende energiinfrastruktur gjennom TEN-E. 95 energiinfrastrukturprosjekter – kjent som Projects of Common Interest (PCI) – har mottatt 4,7 milliarder euro i finansiering under EU-budsjettet gjennom Connecting Europe Facility (CEF).

Omstillingen krever ny infrastruktur
I følge Kommisjonens pressemelding som ble publisert 15. desember 2020, er Europas omstilling til en klimanøytral økonomi drevet av ren energi som krever ny infrastruktur tilpasset ny teknologi. TEN-E-forordningen støtter denne overgangen, og vil bidra til å oppnå EUs mål om utslippsreduksjon for 2030 og klimanøytralitet innen 2050. Kommisjonens reviderte forordning skal fortsette å sikre at nye prosjekter reagerer på markedsintegrering, konkurransekraft og forsyningssikkerhet.

Foreslår å oppdatere TEN-E-forordningen
Med den nye TEN-E-forordningen tar Kommisjonen sikte på å redusere utslipp ved å fremme integrering av fornybar energi og ny ren energiteknologi i energisystemet. Forordningen skal fortsette å koble regioner som per dags dato er “isolert” fra europeiske energimarkeder, styrke eksisterende grenseoverskridende samband og fremme samarbeid med partnerland utenfor EU. Videre foreslår EU å innføre måter å forenkle og fremskynde prosedyrer for tillatelser og autorisasjon.

Kommisjonens forslag inkluderer:

  • Innføre obligatorisk bærekraftsvurdering for prosjekter og øke kontrollen fra Kommisjonen;
  • Tilrettelegge for rask elektrifisering (doble andelen av fornybar strømproduksjon);
  • Støtte avkarbonisering av gassektoren (for eksempel gjennom utvikling av hydrogeninfrastruktur);
  • Oppskalere offshore fornybare nett på tvers av europeiske hav;
  • Oppdatere infrastrukturkategorier som avslutter støtte for olje- og gassinfrastruktur;
  • Fremskynde utnyttelsen av innovative løsninger som smarte nett;
  • Fremskynde planleggingen og forbedre reglene for å skaffe tillatelser, inkludert for offshore-nett (for eksempel en nasjonal myndighet);
  • Øke åpenhet og offentlig deltakelse via konsultasjoner;
  • Skape vekst og arbeidsplasser som støtter den økonomiske gjenreisningen.

Les Kommisjonens nye forslag til TEN-E-forordningen her. Les Kommisjonens pressemelding her.

Share