15 March 2021

Kommisjonen setter kursen for en åpen og bærekraftig handelspolitikk

18. februar lanserte Europakommisjonen sin nye handelsstrategi. Strategien vil bruke handel som et redskap for å styrke digitaliseringen og det grønne skiftet.

Foto: Europaparlamentet

Nødvendig med ny handelsstrategi
Kommisjonen mener at de utfordringene EU nå står overfor, krever en ny strategi for EUs handelspolitikk. Derfor er det nødvendig med en åpen, regelbasert handel for å bidra til å gjenopprette vekst og jobbskaping etter covid-19-pandemien.

Handelsstrategien er basert på en bred og inkluderende offentlig konsultasjon, inkludert mer enn 400 innspill fra et bredt spekter av interessenter, offentlige arrangementer i nesten alle medlemsstater, og nært engasjement med Europaparlamentet, medlemslands regjeringer, bedrifter, sivilsamfunn, og offentligheten.

EUs nye handelsstrategi
EUs handelsstrategi, som ble lagt frem i februar 2021, skal gjelde for de kommende årene. Strategien gjenspeiler konseptet med en åpen strategisk autonomi og bygger på EUs åpenhet for å bidra til økonomisk oppretting gjennom støtte til den grønne og digitale omstillingen, samt et fornyet fokus på å styrke multilateralisme og reformere globale handelsregler for å sikre at de er rettferdige og bærekraftige.

Med den nye handelsstrategien adresserer Kommisjonen en av vår tids største utfordringer og svarer på innbyggernes forventninger, og setter bærekraft i sentrum, samt støtter den grunnleggende omstillingen av økonomien til en klimanøytral økonomi.

Planen inkluderer en rekke overordnede tiltak som fokuserer på å levere sterkere globale handelsregler og bidra til EUs økonomiske gjenreisning.

Strategiens tiltak
Som svar på dagens utfordringer prioriterer strategien en større reform av Verdenshandelsorganisasjon (WTO), inkludert globale forpliktelser om handel og klima, nye regler for digital handel, sikre rettferdige konkurransevilkår og et bedre system for håndhevelsen av handelsavtaler.

Strategien vil bruke handel som et redskap for å støtte opp om grønn og digital omstilling. For det første kan handel være et viktig virkemiddel for å oppnå målsetningene i European Green Deal, og for det andre, ved å fjerne kunstige handelshindringer i den digitale økonomien, vil også fordelene ved digital teknologi kunne utnyttes mer fullstendig. Kommisjonen mener at ved å styrke sine allianser, som det transatlantiske partnerskapet, sammen med et sterkere fokus på nabolandene og Afrika, vil EU være i bedre stand til å forme global endring.

Samtidig vil EU innføre en tøffere og mer aktiv rolle i implementering og håndheving av handelsavtalene, bekjempe urettferdig handel og ta opp utfordringene knyttet til bærekraft. EU øker innsatsen for å sikre at handelsavtalene også gir fordeler for arbeidere, bønder, og borgerne.

  • Les EUs nye handelsstrategi her.

Share