30 October 2013

Kommisjonens arbeidsprogram 2014 lansert

12065paperwork

Stikkord for arbeidsprogrammet er bankunion, det indre marked og den digitale agenda, samt EUs nye programperiode, EUs nye klima og energirammeverk 2030 og handelsavtaleforhandlinger med USA.

22. oktober vedtok Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2014. Kommisjonens president Barosso understreket at målet om vekst og sysselsetting er topp prioritet også i 2014, med særlig fokus på ungdomsarbeidsledigheten som er faretruende høy i flere EU-land, samt tilgang på finansiering av SMBer. Arbeidet med å realisere en økonomisk og monetær union, der en såkalt bankunion er et sentralt element, fortsetter. Videre ses også de transatlantiske forhandlingene om en handels- og investeringsavtale med USA som sentralt virkemiddel for å skape ny giv i økonomien.

Barosso understeket også at 2014 er et år for handlekraft og resultater, og at Kommisjonen for eksempel vil sørge for at EUs nye programperiode 2014-2020 blir lansert i henhold til timeplanen.  Videre lister arbeidsprogrammet opp 20 lovgivningsforslag som Kommisjonen allerede har lansert, med bønn til Europaparlamentet og Rådet om at disse vedtas innen utgangen av gjeldende lovgivningsperiode som avsluttes med en plenarsesjon i Europaparlamentet i april.

Programmet inneholder 29 initiativ som skal iverksettes før utgangen av den sittende kommisjonens mandat, altså oktober 2014. Av disse 29 er fire er lovgivende, de resterende 25 er primært revisjoner av eksisterende lovgivining og meddelelser på tema som modernisering av statsstøtte eller industripolitikk.

Fra Stavangerregionens perspektiv, er EUs rammeverk for klima- og energipolitikk 2030 som presenteres før årsskiftet, et særlig viktig initiativ, sammen med gjennomføringen av tredje energipakke.  I tillegg kommer handelsavtaleforhandlingene til å påvirke oss på sikt. Av mer umiddelbar interesse er EUs nye programperiode og satsningen på digitalisering. Av de lovgivende initiativene, er avfallshåndtering og ressurseffektivitet av størst relevans for regionens aktører. Blant forslagene som allerede er lansert, og som Kommisjonen ber om at blir prioritert, er blant annet telekompakken, revisjon av reglene for offentlige anskaffelser og bruk av e-faktura i anskaffelser, interessante.

Share