4 November 2020

Kommisjonens arbeidsprogram for 2021

Foto: Europakommisjonen

Nylig lanserte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2021. Arbeidsprogrammet tar sikte på å gjøre Europa sunnere, mer rettferdig og velstående, samtidig som den langsiktige overgangen til en grønnere økonomi skal akselereres.

Årlig arbeidsprogram
Hvert år vedtar Europakommisjonen et arbeidsprogram som inneholder en liste over alle tiltak de ønsker å gjennomføre de neste 12 månedene. Arbeidsprogrammet for 2021 er nært knyttet til Europakommisjonens gjenreisningsfond, Next Generation EU, og et styrket langtidsbudsjett (Multiannual Financial Framework) for 2021-2027.

Skal levere på Kommisjonens prioriteringer
Arbeidsprogrammet for 2021 tar utgangspunkt i de seks hovedprioriteringene til Kommisjonen:

  • Et europeiskt grønt skifte
  • et Europa rystet for den digitale tidsaleder
  • en økonomi som virker for borgerne
  • et sterkere Europa i verden
  • verne om den europeiske levemåten
  • et styrket europeisk demokrati.

Arbeidsprogrammet inneholder initiativ til ny lovgivning på tvers av alle seks hovedprioritetene.

Et annet viktig fokus i arbeidsprogrammet er håndteringen av covid-19 og hvordan Kommisjonen skal bidra til å gjøre Europas økonomier og samfunn mer motstandsdyktige.

Foto: EU Political Report

Fra strategi til levering
Dette året har Kommisjonen lansert flere strategier innenfor forskjellige områder. Her er en oversikt:

1. European Green Deal
For å oppnå klimanøytralitet i Europa innen 2050 vil Kommisjonen legge frem en “Fit for 55”-pakke for å redusere utslipp med minst 55% innen 2030. Dette vil berøre omfattende politikkområder, og føre til endringer i blant andre forbybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet. Det vil også komme en CO2-grensetilpasningsmekanisme.

Flere politikkområder vil bli revidert, som for eksempel kvotehandelssystemet, energiskattdirektivet, direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff, og forordningen om CO2-utslippskrav for person- og varebiler. I tillegg vil kommisjonen foreslå tiltak for å implementere Europas handlingsplan for sirkulær økonomi, EUs biologiske mangfoldstrategi, og fra jord til bord-strategien.

2. Et Europa rystet for den digitale tidsalder
Kommisjonen skal gjøre dette til Europas digitale tiår, og vil derfor legge frem et veikart over klart definerte digitale mål for 2030. Fokuset er særlig rettet mot privatliv og tilkobling, ytringsfrihet, fri dataflyt, cybersikkerhet og kunstig intelligens. På disse områdene vil det komme nye lovverk. Kommisjonen foreslår også å skape et elektronisk europeisk ID-kort, “e-ID”.

3. En økonomi som virker for borgerne
For å sikre at helsekrisen og den økonomiske nedgangen som følge av covid-19 ikke utvikler seg til en sosial krise, vil Kommisjonen legge frem en ambisiøs handlingsplan for å implementere den europeiske søylen for sosiale rettigheter. Dette er viktig for å sørge for at ingen faller utenfor når den europeiske økonomien skal komme på fote igjen etter covid-19.

Kommisjonen vil også sikre barn tilgang til grunnleggende tjenester som helse og utdanning for alle, og ønsker å innføre en ny europeisk “barnegaranti” som skal sikre dette.

4. Et sterkere Europa i verden
Kommisjonen vil sikre at Europa spiller en viktig rolle i en usikker verden, blant annet ved å lede den globale responsen for å gjøre en trygg vaksine tilgjengelig for alle; gjennom et fornyet partnerskap med sørlige nabostater; samt legge frem en meddelelse om Arktis. Kommisjonen vil komme med en meddelelse om EUs humanitære bistandsarbeid og hvordan de ønsker å utforske nye måter å samarbeide på med sine partnere og givere.

5. Verne om den europeiske levemåten
Som følge av covid-19 vil kommisjonen bygge en sterkere europeisk helseunion, ettersom det er et behov for å styrke den felles kriseberedskapen og håndteringen av helsetrusler. Kommisjonenen vil presentere to initiativer i 2021: Et nytt EU-byrå for biomedisinsk forskning og utvikling, og et lovforslag som skal forenkle grensekryssende deling av helsedata.

Den nye migrasjon- og asylpakten vil bli fulgt opp med en rekke tiltak for lovlig migrasjon. En handlingsplan mot migrantsmugling og en bærekraftig frivillig retur- og reintegreringsstrategi vil bli lagt frem. Kommisjonen vil fortsette å styrke sikkerhetsunionen, addressere terrorisme og organisert kriminalitet, samt legge frem en strategi for å bekjempe antisemittisme.

6. Et styrket europeisk demokrati
For å bygge en union med likestilling, vil Kommisjonen presentere nye strategier for barns rettigheter og personer med nedsatt funksjonsevne, samt et forslag om å bekjempe kjønnsbasert vold. Hatkriminalitet og hatytringer vil bli satt på listen over euro-forbrytelser.

Kommisjonen ønsker tydeligere regler for finansiering av europeiske politiske partier og skal iverksette tiltak for å beskytte journalister og sivilsamfunn mot voldelige søksmål.

Neste steg
Kommisjonens arbeidsprogram for 2021 er resultatet av et tett samarbeid med Europaparlamentet, medlemsstatene og EUs rådgivende organer. Kommisjonen vil nå starte diskusjoner med Parlamentet og Rådet for å etablere en oversikt over felles prioriteringer for å på raskest mulig måte kunne iverksette de ønskede tiltakene.

  • Les mer om Europakommisjonens arbeidsprogram for 2021 her og her.

Share