28 February 2021

Kommisjonens handlingsplan mot kreft: Europe’s Beating Cancer Plan

Europakommisjonen publiserte 3. februar 2020, på verdens kreftdag, EU plan for å bekjempe kreft. Kreft er en av hovedprioritetene på helseområdet til von der Leyen-Kommisjonen, og en sentral polar i en sterk europeisk helseunion. Den nye planen har fire handlingsområder, med en tilnærming til forebygging, behandling og pleie.

Foto: eudebates.tv

Den nye europeiske handlingsplanen for å bekjempe kreft
Kommisjonens nye handlingsplan for å bekjempe kreft ble publisert 3. februar 2021. Kreft er en av hovedprioritetene til Kommisjonen innen helseområdet, og en sentral pilar i en sterk europeiske helseunion. Med ny teknologi, forskning og innovasjon som utgangspunkt legger Kommisjonens plan for å bekjempe kreft en ny EU-tilnærming til kreftforebygging, behandling og pleie. Planen tar sikte på å takle hele sykdomsforløpet – fra forebygging til livskvalitet for kreftpasienter og overlevende.

Video: Europakommisjonen

Planen vil bli støttet av tiltak som spenner over politiske områder fra sysselsetting, utdanning, sosialpolitikk og likeverd, gjennom markedsføring, jordbruk, energi, miljø og klima, til transport, samholdspolitikk og skatt.

Fire handlingsområder
Kreftplanen vil bli strukturert rundt fire handlingsområder. Ti flaggskipsinitiativ og flere støtteinitiativ er satt opp for å støtte opp under handlingsområdene. De fire handlingsområdene er som følger:

  • Forebygging gjennom tiltak som adresserer viktige risikofaktorer som tobakk, skadelig alkoholforbruk, miljøforurensing og farlige stoffer. Kampanjen ‘HealthyLifestyle4All’ skal fremme sunne dietter og fysisk aktivitet. For å hindre kreft forårsaket av infeksjoner, er planens mål å vaksinere minst 90% av EUs målpopulasjon for jenter og øke vaksinasjon av gutter betydelig innen 2030.
  • Tidlig oppdagelse av kreft ved å forbedre tilgang, kvalitet og diagnostisering. Medlemsstatene skal få støtte til å sikre at 90% av EU-befolkningen som kvalifiserer for screening av bryst-, livmorhalskreft- og tykktarmskreft tilbys screening innen 2025. For å støtte dette tiltaket vil en ny EU-støttet ‘Screening Scheme’ bli lagt frem.
  • Diagnostisering og behandling gjennom tiltak for å sikre bedre integrert og helhetlig kreftomsorg, og sørge for lik tilgang til kvalitetspleie og medisiner. EU vil lansere initiativet ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ innen utgangen av 2021 for å forbedre tilgangen til innovativ diagnostisering- og behandling. Et initiativ for å forstå kreft, kalt UNCAN.eu, skal bidra til å identifisere personer med høyrisiko for å utvikle vanlige kreftformer.
  • Forbedre livskvaliteten til kreftpasienter og tidligere kreftpasienter. Området inkluderer rehabilitering, mulige tilbakefall, metastaser, og tiltak for å støtte sosial integrasjon og returnere til arbeidsplassen. ‘Better Life for Cancer Patients’ er et initiativ som skal lanseres med fokus på oppfølgende behandling.

Kommisjonens finansieringsinstrumenter vil bidra til å iverksette handlingsområdene. Totalt 4 milliarder euro er øremerket til tiltak som adresserer kreft, fra programmene EU4Health, Horisont Europa og Digital Europe-programmet.

Horisont Europas samfunnsopppdrag for å bekjempe kreft
Horisont Europa vil ha en oppdragsbasert tilnærming til EU-prosjekter, med fem såkalte “missions”, eller “samfunnsoppdrag” på norsk. Samfunnsoppdragene ligger under programområdet “Globale utfordringer og europeisk industriell konkurranseevne”. Et av disse fem samfunnsoppdragene er å bekjempe kreft.

Samfunnsoppdraget på kreft har flere mål som skal oppnås innen 2030, blant annet at mer enn 3 millioner liv skal reddes, at en skal oppnå en bedre forståelse av kreft, og optimalisere diagnostisering og behandling.

Samfunnsoppdragene er forsinket. Første utkast ble publisert i høst. Samfunnsoppdragenes Mission Boards har fått mandatet sitt forlenget til juni 2021. Det er fortsatt usikkert når samfunnsoppdragene vil bli publisert.

  • Les mer om EUCancerPlan her.
  • Les hva Stortinget.no skriver om Kommisjonens nye plan på kreft her.
  • Les mer om Horisont Europas samfunnsoppdrag om kreft her.

Share