25 February 2015

Kommissær Crețu presenterte EUs samhørighetspolitikk

Corina Cretu13. februar deltok Stavangerregionens Europakontor i et møte mellom regionale aktører i Brussel og Europakommisjonens DG REGIO. I møtet presenterte kommissæren med ansvar for EUs regionalpolitikk, Corina Crețu, EUs samhørighetspolitikk for perioden 2014-2020.

EUs strukturfond er blant områdene som hører under samhørighetspolitikkparaplyen, som med sine 351,8 milliarder euro utgjør omtrent en tredjedel av EUs syvårsbudsjett for perioden 2014-2020. Polen er den største enkeltmottakeren, etterfulgt av Italia og Spania.

Crețu ser positivt på den neste perioden for EUs samhørighetspolitikk, og fremhevet at samarbeidet og koordineringen mellom mottakerland og Europakommisjonen har blitt langt bedre enn tidligere. Man har også opprettet handlingsplaner for medlemsland som ikke har klart å benytte seg tilstrekkelig av midlene som ble tildelt under forrige periode (2007-2013), og noterer betydelig fremgang i kapasitetsbyggingen og moderniseringen av offentlig administrasjon i medlemslandene, selv om dette fremdeles vil være et viktig prioriteringsområde fremover. Mens land som Litauen, Portugal og Estland har klart å utnytte over 90% av tilgjengelige EU-midler gjennom strukturfondene, er tilsvarende tall for Romania, Slovakia og Tsjekkia på mellom 50 og 65 %. Kroatia vil få ekstra tid til å benytte seg av midlene fra forrige periode ettersom landet først ble medlem i 2013.

Crețu understreket også viktigheten av å bekjempe misbruk av EU-midler. Hun fremhevet at Europakommisjonen har nulltoleranse ovenfor svindel, og forventer det samme fra medlemslandene. Ifølge EUs revisjonsdomstol var det en feilrate på 6,9% knyttet til utbetalinger av EU-midler i 2014. Selv om kun 0,5% direkte kunne tilskrives svindel, så er tallet alt for høyt, og Crețu understrekte at Europakommisjonen vil arbeide med å redusere dette. Misbruk av EU-midler er dessuten bensin på bålet for EU-skeptikere som karakteriserer strukturfondene som «veldedighet», mente hun. I ytterste konsekvens kan det bli aktuelt å suspendere midler dersom man avdekker uregelmessigheter og manglende effekt av anvendte midler.

Crețu fremhevet viktigheten av å sørge for at midlene utnyttes ordentlig og at man ikke ukritisk pumper penger inn i regioner med en lavere levestandard. Hun trakk her frem Mezzogiorno (Sør-Italia), hvor EU har bevilget milliarder av euro de siste 30 årene, mens man i begrenset grad har oppnådd de tiltenkte formålene med bevilgningene, særlig med tanke på vekst og jobbskaping.

Crețus innlegg ble etterfulgt av spørsmål fra salen. Stavangerregionens Europakontor sendte ut en Twitter-melding under møtet, som også ble lagt merke til av kommissæren:

Twitter_cretu

Les mer om EUs samhørighetspolitikk her.

Share