17 November 2014

Konferanse om gassens rolle i Nordvest-Europas energimiks

Gasskonferanse_13.nov13. november inviterte EU-delegasjonen sammen med Norges ambassade i Belgia og Statoil til gasskonferanse. Tematikken dreide seg rundt gassens rolle i Belgias og Nordvest-Europas energimiks, med et særlig fokus på norsk gass. Stavangerregionens Europakontor var til stede under konferansen.

Niels Engelschiøn, Norges ambassadør til Belgia, ønsket velkommen. Han roste det norsk-belgiske gassamarbeidet, og fremhevet at Norge vil fortsette å være en stabil og pålitelig gassleverandør til Nordvest-Europa i flere tiår. Dagens moderator, Sonja van Renssen, påpekte i sitt åpningsinnlegg at den pågående krisen i Ukraina og EUs klimapolitikk gjør at gassen står høyere på agendaen enn noensinne. Gassen kan spille en viktig rolle i å nå klimamålene gjennom å erstatte kullkraft og kjernekraft, og her vil norsk gass også ha en sentral rolle. Nødvendige investeringer og utbygging av infrastruktur er imidlertid avhengig av tydelige markedsignaler og forutsigbar etterspørsel.

Erik Mathias Dugstad fra olje- og energimarkedet holdt innlegg om Norges gasspolitikk. Dugstad fremhevet at gassen er den reneste fossile energikilden, og at den billigste måten å redusere utslippene på er å erstatte kullkraft med gass. Gassen er dessuten en fleksibel kraftproduksjonskilde, og kan derfor komplimentere sol- og vindkraft. Regjeringen er glad for høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, og ønsker som tidligere regjeringer at dette vedvarer. Flere nye felt er under utbygging og vil være i produksjon i perioden 2014-2020. Mindre enn 1/3 av gassressursene på norsk sokkel har blitt produsert, og Norge vil derfor være en stabil gassleverandør i overskuelig fremtid. Man er imidlertid avhengig av stabil etterspørsel og tydelige politiske signaler. Angående EUs klimapakke for 2030 er det den norske regjeringens syn at ett enkelt utslippsmål hadde vært det beste og mest kostnadseffektive, men at Norge og EU har felles interesser i å motvirke klimaendringene.

Nancy Mahieu fra Belgias føderale myndigheter presenterte den belgiske energipolitikken. Gass utgjør 25% av den belgiske energimiksen, og har dermed den nest største andelen etter olje (38%). Fornybarandelen i Belgia ligger på rundt 10%. Belgia får 42% av gassforbruket sitt dekket av Norge, som dermed er landets nest største leverandør etter Nederland. Mahieu presenterte den nye sentrum-høyre regjeringens fem energipolitiske prioriteringer: forsyningssikkerhet, sikring av energiinfrastruktur og produksjon, å sikre et velfungerende energimarked, overgang til bærekraftig energibruk gjennom innovasjon og aktivt energidiplomati på regionalt og internasjonalt nivå.

Olav Aamlid Syversen fra Statoil innledet om muligheter og utfordringer i det nordvestlige gassmarkedet. Det globale etterspørselen etter gass vil øke frem mot 2040, og som Dugstad påpekte Syversen at gassen har mange fordeler og er et viktig element i EUs lavkarbonsatsing. I Europa har gassen imidlertid fått hard konkurranse av subsidiert fornybar energi, billig kullkraft og lavere priser på grunn av skifergassrevolusjonen i USA. Det er først og fremst i Asia, Latin-Amerika og Afrika at man vil se den største veksten i etterspørsel de neste tiårene. For Europas del vil importbehovet øke i årene fremover grunnet ettersom kontinentets egen gassproduksjon er fallende. Syversen fremhevet at selv om det nordvesteuropeiske gassmarkedet står ovenfor mange utfordringer, så finnes det også mange muligheter: effektiv integrering av fornybar energi innenfor markedsrammeverket, kostnadseffektiv energieffektivisering og forbedringer i gasstransport.

Thor Otto Lohne fra Gassco holdt innlegg om norsk gassinfrastruktur og Belgia som gassknutepunkt i Nordvest-Europa. Gassinfrastrukturen fra norske felt har blitt utviklet over en periode på 40 år, og man har hittil investert 260 milliarder kroner i denne. Den er fleksibel, og de tekniske forholdene er gode. Zeebrugge er nøkkelleveransepunktet i Nordvest-Europa med en daglig kapasitet på 45 millioner kubikkmeter, og man har nylig investert 10 millioner euro i ekstra gjerder og andre sikkerhetstiltak.

Rudy van Beurden fra Fluxys innledet om selskapets rolle, og roste det belgisk-norske gassamarbeidet. Nederland vil i de nærmeste årene oppleve fallende gassproduksjon, og van Beurden trakk dette aspektet frem som et ekstra insentiv for å intensivere det allerede velfungerende norsk-belgiske gasspartnerskapet.

Innleggene ble etterfulgt av en paneldebatt, og deretter konklusjoner fra ambassadør Engelschiøn.

Et mer detaljert sammendrag av konferansen er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen. Innledernes presentasjoner finner du her:

13. november The role of gas in the future energy mix in Belgium and North

Share