19 October 2012

KS positive til EØS-meldingen – forenkling av anskaffelsesregelverket

32128_img___1375880073063

KS er fornøyde med at det i Stortingsmeldingen om EØS som ble lagt fram nylig, legges opp til mer EØS-samordning og konsultasjon med kommunesektoren. Videre varsles økt fokus på handlingsrom ved gjennomføring og praktisering av regelverk i Norge, reglene for offentlige anskaffelser inkludert

Les resten av KS’ kommentar her (nedanfor lenken, og dessuten den teksten som skal komme opp når du trykker på lenken, i fall du er i tvil om du er kommet riktigt)

Regjeringen fremla Melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU (Meld. St. 5, 2012-2013) 12. oktober 2012. KS er tilfreds med at meldingen følger opp mange av forslagene som ble fremmet av KS i høringen om Europautredningen (NOU 2012:2 – Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU).

Meldingen stadfester og gjentar innspill fra KS om at norske kommuner i stort omfang berøres av EØS-avtalen. Regjeringen anerkjenner at kommuner og fylker har ansvaret for å følge opp mye av EØS-regelverket etter at det er innlemmet i norsk rett.

Regjeringen vil legge til rette for en mer systematisk dialog mellom forvaltningsnivåene i arbeidet med utforming av norske posisjoner og fremming av synspunkter, og i forbindelse med gjennomføring av nytt EØS-regelverk. KS har fått gjennomslag for at det skal rettes større oppmerksomhet på handlingsrommet som fins ved gjennomføring og praktisering av regelverk i Norge.

Særregler gjennomgås

Regjeringen sier i meldingen at regelverket for offentlige anskaffelser er av stor betydning for kommuner og fylker i rollen som offentlige innkjøpere og at det stiller store krav til kompetanse og ressurser. Dette er tidligere påpekt fra KS’ side. KS er derfor fornøyd med at Regjeringen nå vil gjennomgå den særnorske delen av anskaffelsesregelverket, herunder vurdere nivået på nasjonale terskelverdier og behovet for nasjonale prosedyreregler ut over det som følger av Norges internasjonale forpliktelser. Målet er å forenkle og forbedre dagens regler. Det vil bli nedsatt et eget offentlig utvalg for gjennomgangen.

Bedre kompetanse til flere

Meldingen understreker at god forvaltning av Norges avtaler med EU forutsetter bevissthet og kunnskap om hvilket handlingsrom som til enhver til eksisterer. Regjeringen foreslår å styrke EØS-kompetansen på alle nivå i forvaltningen gjennom opplæringstiltak og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse. KS får støtte for at også lokale og regionale myndigheter får mulighet til å sekondere nasjonale eksperter og hospitanter til Europakommisjonen.

Regjeringen understreker at koplingen mellom regional utvikling i Norge og utviklingen i resten av Europa er blitt stadig tydeligere i senere år. Således vil Regjeringen arbeide for videreføring av en aktiv distrikts- og regionalpolitikk innenfor EØS-rammen. Det er spesielt viktig at støtte til næringsutvikling gjennom regional investeringsstøtte og differensiert arbeidsgiveravgift fortsatt kan gis med begrunnelse i lav befolkningstetthet og befolkningsnedgang. Samarbeidet innen Norden er av stor betydning for dette arbeidet, påpekes det.

Share