27 May 2021

Luft, vann og jord: EU sikter mot bredere visjon for nullutslipp

EU-Kommisjonen setter ambisjon om nullforurensning til luft, vann og jord innen 2050. Illustrasjon: EU-Kommisjonen

Som en del av EUs grønne giv, kom Kommisjonen den 12. mai med en meddelelse som setter kursen for det europeiske nullutslippssamfunnet. Målet er at unionen skal ha nullforurensning ikke bare til luft, men også til vann og jord innen 2050.

Med den nye handlingsplanen for nullforurensning, tar Kommisjonen et nytt skritt i retning målene EU har satt seg fore i sin Green Deal, den grønne giv. Som i den grønne given generelt, legges det også her stor vekt på hvordan digitalisering og teknologisk utvikling kan være muliggjørere for å redusere utslipp og gjøre Europa grønnere.

Kommisjonens visepresident for EUs grønne giv, Frans Timmermanns, påpekte nettopp betydningen av ny, men allerede eksisterende teknologi da han presenterte den nye nullvisjonen:

– Ny, grønn teknologi kan hjelpe oss å redusere forurensningen og tilby nye næringsveier. Europas innsats med å bygge opp igjen en renere, mer rettferdig og mer bærekraftig økonomi må samtidig bidra til ambisjonen om nullforurensning, sa han.

Kommisjonsens visepresident for EUs grønne giv, Frans Timmermanns understreker at tiden er inne for en tverrsektoriell visjon for nullforuresnsning: – EUs grønne giv satser på å bygge en sunn planet for alle. For å kunne tilby et giftfritt miljø for folk og klode, må vi handle nå, sier han.

Av konkrete mål og tiltak som framsettes i planen, er blant annet å takle plastforurensningen. Innen 2030 skal både plastforsøplingen av havet og det kommunale avfallsnivået være halvert, mens forurensning av mikroplast i miljøet skal reduseres med 30% innen samme tid.

For å nå dette målet, ser Kommisjonen for seg at vi må endre forbruksmønstre både i konsument- og produsentleddet, samtdig som den økonomiske aktiviteten opprettholdes.

Sykdomsfremkallende forurensing
EU-Kommisjonen tar til orde for å redusere forurensingen gjennom bedre overvåkning, rapportering og forebygging av utslipp. Informasjon og data anses som et viktig verktøy i denne prosessen, og henger sammen med innbyggernes helse og muligheter for å hindre faktorer som påvirker denne negativt.

I meddelelsen påpekes det at 1 av 8 dødsfall i EU i dag skyldes forurensning. Spesielt luftforurensningen er bekyrmringsverdig. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at dødsfallene knyttet til slik forurensning halveres innen 2030, gjennom strengere standarder for forurensning til luft.

Luftforurensningen gikk betydelig ned flere steder Europa under nedstengningsperiodene i 2020, men det vil bli utfordrende for Europa å holde nivåene nede i takt med at økonomiene åpner opp igjen. Miljøaspektet står derfor sterkt på EU-siden når landene skal stable seg på bena igjen økonomisk etter krisen.

Forurensning til luft omfatter også støy, som er en kilde til både fysiske og mentale helseutfordringer. Ifølge det europeiske miljøbyrået (EEA), utsettes 100 millioner europeere for skadelig miljøstøy på årlig basis. 12.000 for tidlige dødsfall og 48.000 nye tilfeller av hjerte- og karsykdom kan direkte tilskrives denne støyen hvert år, skal vi tro EEA.

Figuren viser de ti største ikke-smittsomme sykdommene forårsaket av miljøforurensning i Europa. Kilde: European Environment Agency (EEA)

For lite, for sent?
Det har vært knyttet store forventninger til handlingsplanen som nå er blitt presentert. Da EUs grønne giv ble lansert i desember 2019, ble nettopp nullforurensning sett på som en ambisiøs del av den politiske pakken, og som en sentral del av EUs strategi i den grønne omstillingen. I tillegg er dette en av de siste initativene som kommer under EUs grønne giv, og mange hadde nok ventet seg noe større og mer ambisøst på tampen.

Kritikerne av den ny handlingsplanen peker for eksempel på at ambisjonene på luftforurensning allerede er dekket av EUs luftkvalitetsdirektiv. Videre kritiseres planens aksept for et visst nivå av avfall og utslipp, som den kategoriser som ufarlig.

Patrick ten Brink fra den europeiske paraplyorganisasjonen for miljø, EEB, går så langt som å omtale handlingsplanen som en tapt mulighet:

– Vitenskapen er tydelig på at det haster å få redusert alle typer forurensning, og innbyggerne fortjener retten til å leve i et trygt og rent miljø. Kommisjonen firer på ambisjonen ved å starte med feil utgangspunkt – at det finnes trygge nivåer av forurensning. Dette er en tapt mulighet til å omfavne nullforurensning, skriver han på EEBs egne nettsider.

Nullforurensning på agendaen
EU Green Week 2021 har tema nullforurensning. Fra 31. mai til 4. juni kan du lære mer om hva som skjer i EU på dette området, og bli kjent med hvordan europeiske aktører jobber for å nå målene i Green Deal. Påmelding ogprogram for de fem dagene finner du her.

Share