30 June 2014

Hospitere i Brussel?

brussel-003

Stavangerregionens Europakontor tilbyr  ansatte og politikere hos våre partnere og medlemmer muligheten til å hospitere på kontoret i Brussel. Vi åpner for inntil tre hospitanter innenfor en tre-måneders periode hvert semester:

  • i høstsemesteret i perioden mellom 15. september og 15. desember (søknadsfrist: ta kontakt, vi vurderer løpende).
  • i vårsemesteret i perioden mellom 15. mars og 15. juli (søknadsfrist: ta kontakt, vi vurderer løpende).

Hospitantperioden for den enkelte kan vare fra to uker til to måneder.

Les hvordan Live Hegelstad synes det var å være hospitant i Brussel her.

Hvorfor?
Hospitering bidrar til mer dybdekunnskap- og forståelse av EU politikk og programmer, enn kortere seminarer og studieprogram. Det utgjør også en ressurs for senderorganisasjon som får tilført verdifull kunnskap og erfaring. En hospitant bidrar samtidig med førstehånds kjennskap til senderorganisasjonen, hvilket er svært nyttig for SrE.

Lengden på oppholdet
Grovt sett regner vi med at dersom du ønsker å skaffe kunnskap om et begrenset fagfelt i tillegg til å få et innblikk i kontorets arbeid, vil en måned være passelig lengde på oppholdet. Dersom du ønsker å sette deg inn i EU/EØS i tillegg til noen fagområder, kan et opphold på to måneder være aktuelt. Er oppholdet begrunnet ut fra arbeidet med prosjektskriving og partnerkontakt, kan to uker dekke behovet. Vi anbefaler ikke kortere opphold enn to uker.

Praktisk informasjon
Hospitantene blir selv bedt om å lage en plan for oppholdet og en oversikt over de temaene/fagområdene de ønsker å sette seg inn i. Europakontoret bidrar med råd og tips på personer og institusjoner som bør kontaktes i hospitantperioden. I tillegg kan hospitanten delta i kontorets studieprogrammer, eksterne og interne møter og aktuelle kveldsarrangementer der det er naturlig og ønskelig.
Stavangerregionens Europakontor tilbyr kontorplass med telefon og internett-tilgang, men hospitanten må i utgangspunktet ta med egen laptop. Reise og opphold må dekkes og organiseres av den enkelte, men Europakontoret kan være behjelpelig med tips og råd for oppholdet. De økonomiske forhold må i sin helhet avklares med hospitantens respektive arbeidsgiver.

Søknad og utvelging
I søknaden ønsker vi informasjon om:

  • hvilket tidsrom og for hvor lang periode du ønsker å hospitere
  • en begrunnelse for hvorfor det er interessant og relevant for deg å hospitere hos oss og noen ideer til hva du vil bruke tiden i Brussel til
  • at et opphold er godkjent av hospitantens overordnede

Eventuelle søknader sendes på epost til Heidi Kristina Jakobsen, direktør ved Stavangerregionens Europakontor: hkj@stavangerregion.no.

Ta gjerne kontakt med oss før du søker. Mer informasjon om Stavangerregionens Europakontor og kontaktdetaljer til våre ansatte finner du på vår hjemmeside: www.stavangerregion.no

Share