4 January 2017

Malta overtar formannskapet i EU

malta-logo1. januar overtok Malta det roterende formannskapet i EU. Det er første gangen øystaten, som er EUs minste medlemsland målt i innbyggertall og areal, innehar denne rollen. De neste seks månedene vil landet lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene.

Det maltesiske formannskapet har seks prioriteringsområder for det kommende halvåret: migrasjon, det indre marked, sikkerhet, sosial inkludering, EUs nærområder og maritimt.

1. Migrasjon
Sammen med Italia og Hellas er Malta blant landene som migranter ankommer først via sjøveien over Middelhavet. Malta vil arbeide for et sterkt og strømlinjeformet europeisk asylsystem, med jevnere fordeling av asylsøkere blant medlemslandene. Dette inkluderer reform av Dublin-avtalen, opprettelsen av et europeisk asylbyrå, og fortgang i omfordelingen av 160 000 migranter som EU ble enige om i 2015. Landet vil fortsette EUs arbeid for bærekraftige investeringer i Afrika og EUs nærområder, blant annet gjennom EUs eksterne investeringsplan, for å takle de underliggende migrasjonsårsakene.

2. Det indre marked
Her vil særlig EUs digitale indre marked og energiunionen vies oppmerksomhet. Roamingavgiftene i EØS-området skal avvikles til sommeren 2017, og Malta vil fortsette EUs arbeid med å fjerne “geoblokking” – hindringer som fører til tilgangs- og prisforskjeller basert på kjøpers nasjonalitet eller geografiske posisjon. Landet vil også prioritere Wifi4EU-forslaget om bedre Wifi-tilgang i EU, samt forberedelser til utrulling av 5G-nettet. På energifeltet vil Malta starte forhandlingene om EUs vinterpakke som ble lagt frem i desember 2016, først og fremst om de nye energieffektiviserings- og bygningsenergidirektivene, samt styrking av forsyningssikkerheten. Formannskapet vil også arbeide for at EUs investeringsplan forlenges og får økte midler, samt prioritere EUs kapitalmarkedsunion.

3. Sikkerhet
Malta vil styrke EUs kamp mot terror gjennom økt informasjonsdeling og felles databaser for nasjonale sikkerhetsmyndigheter, samt bekjempelse av terrorfinasiering gjennom EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Bedre grensekontroll skal sikres gjennom et “smart grensesystem” (EU Travel Information and Authorisation System) som registrerer tredjelandsborgeres inn- og utreise av Schengen, og hvorvidt disse har rett til å oppholde seg i Europa. Malta vil også arbeide for enighet om en europeisk påtalemyndighet for etterforskning av økonomisk kriminalitet, samt bedre politisamarbeid over grensene.

4. Sosial inkludering
Likestilling står høyt på den maltesiske agendaen. Malta vil arbeide for å styrke kvinners deltakelse i arbeidsliv og særlig ledelse, og fremme tiltak for bekjempelse av vold mot kvinner og barn. Landet vil også arrangere en ministerkonferanse om rettigheter for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i det kommende halvåret.

5. EUs nærområder
Malta vil arbeide for å stabilisere EUs nærområder, særlig Libya og Tunisia, samt for at forhandlingene gjenopptas i konflikten mellom Israel og Palestina. EUs humanitære bistand i Syria fortsetter, og man vil forbedre samarbeidet med den Arabiske Liga. I øst skal EU videreføre sin støtte til Ukraina, men også søke samarbeid med Russland globalt og regionalt.

6. Maritimt
Som en øynasjon med sterke maritime interesser vil Malta vil prioritere arbeidet med implementeringen av EUs strategi for bærekraftig havforvaltning. Strategien skal styrke internasjonal havforvaltning, sikre en bærekraftig blå økonomi og redusere menneskelig påvirkning i havene, samt styrke internasjonal forskning og tilgang til data. Landet forbereder seg også til det såkalte Western Mediterranean Sea Basin Initiative, som skal legges frem i løpet av 2017.

Les mer om prioriteringene til det maltesiske EU-formannskapet her.

Bakgrunn:
EU-formannskapenes hovedfunksjoner er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Trioen i 2016-17 består av Nederland, Slovakia og Malta, mens neste trio inkluderer Estland, Bulgaria og Østerrike.

Share