29 November 2020

Med ny strategi skal EU sikre medisiner til alle

I kjølvannet av Covid-19 pandemien lanserte Europakommisjonen, 25. november 2020, en farmasøytisk strategi for å fremtidssikre den europeiske helsesektoren. Strategien er utformet for å forbedre og øke pasientenes tilgang til trygge og rimelige medisiner, samtidig som den støtter innovasjon i EUs farmasøytiske industri på en bærekraftig måte.

Farmasøytisk EU strategi
I følge Europakommisjonen markerer denne nye farmasøytiske strategien begynnelsen på en prosess for å gjennomføre en ambisiøs europeisk agenda for lovgivningsmessige og ikke-lovgivende tiltak som vil bli lansert de kommende årene.

Strategiens tiltak og handlinger vil dekke hele økosystemet med legemidler, men også noen aspekter ved medisinsk utstyr. Strategien skal skape synergier med European Green Deal, da strategien har en målsetning om en grønnere og mer bærekraftig produksjon. Dette er i tråd med European Green Deal sin ambisjon om null forurensing. Strategien er også knyttet til Kommisjonens nylig publiserte handlingsplan om varemerker (åndsverk) (se her).

Video: Europakommisjonen

Hjørnestein for EUs helseunion
Strategien er beskrevet som en “hjørnestein” i helsepolitikken for de neste fem årene, da den skal tilrettelegge for at Europa skal dekke sine farmasøytiske behov, også i krisetider, gjennom robuste forsyningskjeder. Den vil også være en sentral pilar i Kommisjonens visjon om å bygge en sterkere helseunion. Strategien vil bidra til å etablere et fremtidssikkert og krisebestandig legemiddelsystem i EU.

Strategien vil også spille en viktig rolle i arbeidet mot det nylig foreslåtte EU4Health-programmet, tilpasse seg Horisont Europa, samt bidra til EUs “Beating Cancer-plan”.

EUs farmasøytiske strategi har fire hovedmål:
1. Sikre tilgang til rimelige medisiner for pasienter, og møte uoppfylte medisinske behov, for eksempel innen antimikrobiell resistens, kreft og sjeldne sykdommer.
2. Støtte konkurranseevne, innovasjon og bærekraft i EUs legemiddelindustri og utvikle sikre, effektive og grønnere medisiner av høy kvalitet.
3. Forbedre kriseberedskap og reaksjonsmekanismer, og adressere forsyningssikkerhet.
4. Sikre en sterk EU-stemme i verden ved å fremme et høyt nivå av kvalitets-, effektivitets- og sikkerhetsstandarder.

Strategiens flaggskipsaksjoner
For å ta fatt på hovedmålene, presenterer strategien konkrete tiltak for å sikre medisiners tilgjengelighet og for å sikre overkommelige priser. Strategiens handlinger inkluderer:

 • En revisjon av den grunnleggende legemiddellovgivningern;
 • Et forslag til en EU beredskapsmyndighet;
 • En revisjon av forskriften om medisiner for barn og for sjeldne sykdommer;
 • Iverksette en strukturert dialog med alle aktører i legemiddelindustrien og offentlige myndigheter for å identifisere sårbarheter i den globale forsyningstjenesten av kritiske medisiner og utforme politiske alternativer for å styrke kontinuiteten og forsyningssikkerheten i EU;
 • Samarbeid mellom nasjonale myndigheter om pris-, betalings- og anskaffelsespolitikk for å forbedre overkommeligheten, kostnadseffektiviteten til medisiner og helsesystemets bærekraft;
 • Opprette en robust digital infrastruktur, inkludert et forslag om et europeisk helsedatarom;
 • Støtte til forskning og innovasjon, særlig via Horisont 2020 og EU4Health;
 • Tiltak for å fremme innovative tilnærminger til EUs FoU og offentlige anskaffelser for antimikrobielle stoffer, og deres alternativer for å begrense og optimalisere bruken av dem.

En innovativ farmasiindustri
Et av strategiens hovedmål er å støtte konkurranseevnen og innovasjonskapasiteten til EUs farmasøytiske industri. Kommisjonen anser dette som en nøkkeldriver for jobbskapning, handel og vitenskap, slik at farmasisektoren kan ‘best svare på pasientens behov’. For å gjøre det, tar strategien sikte på å skape et stabilt og fleksibelt reguleringsmiljø som gir rettsikkerhet for investeringer og imøtekommer balanserte og rettferdige insentiver for å belønne og beskytte innovasjon.

Europeisk motstandsdyktighet
Prioriteringen om en motstandsdyktig europeisk helsesektor er mest berørt av Covid-19. Strategien følger opp mandatet fra EU-toppmøtet i oktober om å oppnå “strategisk autonomi” for EU, samtidig som en bevarer en åpen økonomi. EU vil derfor:

 • Bringe produksjon av medisiner og farmasøytiske ingredienser tilbake til Europa for å unngå mangelen som oppsto under Covid-krisen.
 • Redusere avhengighet av produksjon av produksjon i tredjeland, ved å styrke forpliktelser for forsyning og åpenhet, sterkere EU koordinering og mekanismer for å overvåke, administrere og unngå mangel.
 • Engasjere til en strukturert dialog med aktørene i verdikjeden for legemiddelindustrien og offentlige myndigheter for å identifisere sårbarheter i den globale forsyningskjeden.

For mer informasjon om EUs farmasøytiske strategi:

 • Se Kommisjonens pressemelding her.
 • Strategiens nettside finner du her.


Share