27 February 2014

Møte om tidlig varsling av viktige EU initiativ

38742_img___1391439584

UDs gruppe for tidlig varsling møttes i Brussel nylig. SrE deltok sammen med de andre regionskontorene og arbeidslivets parter.

Årets første møte i den såkalte Tidlig varsling-gruppen (TV-gruppen) fant sted 26. januar på Norway House i Brussel. På møtet ble det orientert om status i arbeidet med regjeringenes arbeidsprogram for EU/EØS saker 2014, og TV-gruppen ble enige om en liste over EU-tiltak som gruppen skal arbeide med i 2014.

Opprettelsen av TV-gruppen er et ledd i regjeringens ønske om å føre en mer aktiv Europapolitikk. Tanken er at gjensidig dialog med et bredere spekter av aktører, som supplerer de nasjonale og har tilgang til informasjon og påvirkningskanaler i Brussel, bidrar til nettopp dette. Konkret skal TV-gruppa bl.a. bidra til utarbeidelsen av regjeringens årlige arbeidsprogram for EØS-saker. Les mer i tidligere artikkel her

TV-gruppen skal også bidra til å sette saker på dagsorden i Norge og etablere strukturer for å spre informasjon. En viktig funksjon er å sørge for at saker ikke faller mellom to stoler fordi de spenner over flere saksområder, som eksempelvis smarte byer og standardisering.

I møtet var det enighet om at følgende saker blir viktige å følge fremover:

-EUs rammeverk for klima og energi fram mot 2030
-Det indre energimarkedet og energieffektivisering
-Hvordan sikre god norsk deltakelse i EUs programmer 2014 – 2020
-EUs helseprogram 2014 – 2020
-Gjennomgang og revisjon av EUs avfallspolitikk
-Det indre marked for telekommunikasjon
-EUs fjerde jernbanepakke
-«Blue Belt» – indre marked for sjøtransport

Europakommisjonens arbeid med forenkling og forbedring av regelverk (REFIT), EUs nye regelverk for støtte til energi og miljø ble også nevnt i tillegg til Smarte Byer, innovasjonspartnerskap og JPIs (joint programming initiative). I neste møte blir det presentert et notat om «smarte byer».

De neste møtene i 2014 finner sted i 19. april (Oslo), 5. september (Oslo) og 3. desember (Brussel).

Les EU-delegasjonens omtale her

Share