25 November 2020

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

DOGA, Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele Norge har utarbeidet et nasjonalt smart-by veikart, med horisont mot 2030. Veikartet skal fungere som en veiviser, brobygger, verdiskaper og plattform for norske smartby-aktører, samt gjøre det enklere for kommuner å forbedre offentlige tjenester og skape mer attraktive og klimavennlige byer og steder.

Foto: Nasjonalt veikart, DOGA

Veikartet som nasjonalt og regionalt hjelpemiddel
Det nasjonale veikartet, som ble lansert i august 2019, skal være en lederguide for smart og bærekraftig utvikling av byer og kommuner i Norge. Veikartet skal videre inspirere norske kommuner til mer innbyggerinvolvering, arbeid på tvers av sektorer og implementering av løsninger for økt bærekraft, bedre livskvalitet og ny næringsvirksomhet.

Behovet for et veikart
De neste årene står kommuner og fylkeskommuner landet rundet overfor store utfordringer som vil kreve smartere og mer effektiv utnyttelse av ressurser. Kommunene og fylkeskommunene skal fremme innbyggernes livskvalitet, bidra til næringsutvikling, samtidig som de må ta hensyn til klima og miljø i disse prosessene.

Kjernen i smartby-tenkningen som er brukt til å utvikle veikartet, er at smart bruk av teknologi og data kan bidra til å forbedre offentlige tjenester, fremme mer effektiv ressursbruk, øke produktiviteten og gjøre byer og steder mer attraktive samt miljø- og klimavennlige. Smartby-arbeid kan og bør spille en viktig rolle i omstillingen til bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Så hva består dette veikartet av?

Tilpasset definisjon av “smartby”
Forskjellige aktører har sammen definert “smartby” som er tilpasset norske forhold:

“Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskapning for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige”.

Definisjonen bygger som nevnt på den norske smartbyarbeidet, der verdier som tillit, gjennomsiktighet og troverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode og fremtidsrettede samfunn.

Veikartets prinsipper og målbilder
Veikartet utgjør et felles verdigrunnlag, og blant annet et sett med prinsipper som kommuner og andre aktører kan jobbe etter. Det er 8 åtte prinsipper som skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å prioritere fokus og retning for sitt smartby-arbeid: 

Bilde: Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Disse åtte prinsippene skal medvirke til at Norge oppnår FNs bærekraftsmål. Veikartet vektlegger tre av FNs bærekraftsmål hvor veikartet kan medvirke. Hovedvekten ligger på mål 11, som handler om å gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Også mål nummer 9 om innovasjon og infrastruktur, samt mål 17 om samarbeid for å nå bærekraftsmålene tillegges vekt.

Prinsippene skal også bidra til å oppfylle veikartets målbilder. Veikartets har seks målbilder for å konkretisere hva slags byer og lokalsamfunner som ønskes å oppnå. De smarte byene og lokalsamfunnene skal være attraktive, inkluderende, effektive, klimavennlige, tilpasningsdyktige og helsefremmende.

Veien videre
Dette veikartet som ble lansert i 2019 er første versjonen av rammeverket som smartby-arbeidet. I neste fase vil veikartet utvides med anbefalte tiltak, verktøy og beste praksis. Veikartet skal være et dynamisk og levende dokument som kontinuerlig skal utvikles og bygges videre på. Fase to av prosjektet vil fokusere på: Beste praksis, aktøroversikt, verktøy for innovasjon og samskapning, samt innovasjonsprosesser.

  • Les det nasjonalt veikartet her.
  • Høsten 2020 lanserte Smartbyene en webinarserie om veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, for å dele erfaringer, bruk og beste praksis. De tidligere webinarene kan du finne her.
  • Les mer om Stavanger som en av Smartbyene her.

Share