4 January 2016

Nederland overtar formannskapet i EU

Foto: Martin Schulz/Flickr.

Nederlands kong Willem-Alexander møtte Europaparlamentets president Martin Schulz i november, i forbindelse med det påtroppende nederlandske EU-formannskapet. Foto: European Parliament/Flickr.

1. januar ga det luxembourgske EU-formannskapet stafettpinnen videre til Nederland, som vil inneha rollen de neste seks månedene. Nederland er en av grunnleggerne av EU, og det er 12. gangen landet innehar formannskapet. Regjeringen i Haag har identifisert fire områder som vil få høy oppmerksomhet de neste seks månedene:

  • Migrasjon og intern sikkerhet. Nederland ser ekstern og intern sikkerhet i sammenheng, og vil arbeide for en felleseuropeisk grensekontroll, asyl- og migrasjonspolitikk. Dette innebærer å kontrollere migrasjonsstrømmene, bedre fordeling av flyktninger mellom medlemslandene og et tilstrekkelig mottaksapparat. Man vil også samarbeide med EUs naboland for å takle årsakene til flyktningekrisen.
  • Innovasjon og arbeidsplasser i Europa. Nederland vil fortsette å jobbe for et EU hvor innovasjonsdrevet vekst og sysselsetting står i fokus. Man vil legge bedre til rette for innovative gründere, tjenester og sektorer, fjerne byråkratiske hindringer, modernisere og forenkle regelverk for bedrifter og enkeltpersoner, og oppmuntre til forskningssamarbeid. Nederland vil også arbeide for å fullføre internasjonale handelsavtaler, dog ikke på bekostning av arbeidslivsrettigheter.
  • Sunne statsfinanser og en robust eurosone. EUs økonomier vokser igjen, og formannskapet understreker viktigheten av å fortsette reformarbeidet for å sikre moderne økonomier med sunne statsfinanser. Reglene i EUs monetære union (EMU) må etterleves, og Nederland ønsker å starte en debatt om reform av EUs femårige budsjett.
  • En ambisiøs klima- og energipolitikk. Nederland vil arbeide for en fremtidsrettet økonomisk modell for bærekraftig vekst, der en sirkulær økonomi med bruk og gjenbruk av råvarer, ressurser og avfall står sentralt. Formannskapet slutter også opp om FNs mål for bærekraftig utvikling, EUs energiunion og en ambisiøs klimapolitikk.

Du kan lese mer om det nederlandske EU-formannskapet her. Det fullstendige formannskapsprogrammet er tilgjengelig som vedlegg nedenfor.

Presidency priorities 2016-2017

Bakgrunn:
EU-formannskapenes hovedfunksjoner er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Trioen i 2016-17 består av Nederland, Slovakia og Malta.

Share