30 September 2013

Norge deltar i EUs nye program for næringslivet

cosme

Regjeringen varslet nylig at Norge vil delta i EUs nye program for å fremme konkurranseevne i næringslivet – COSME.

Med et budsjett på over 2 milliarder euro fordelt på perioden 2014-2020 skal EUs 23 millioner store og mellomstore bedrifter (SMBer) få bedre tilgang til finansiering, utviklingsmuligheter, og ikke minst markeder. Samtidig skal programmet oppmuntre til entreprenørskap blant nye gründere, ungdom og kvinner, og sørge for vekst i Europa. Europakommisjonen forventer at COSME medfører en økning i EUs BNP på 1,1 milliard euro per år.

Blant de viktigste tiltakene i arbeidsprogrammet for 2014 er videreføring av Enterprise Europe Network (EEN). COSME er etterfølgeren av CIP-programmet (konkurranseevne og innovasjon) og viderefører deler av aktivitetene under del-programmet for entreprenørskap og innovasjon (EIP). Det nye programmet vil imidlertid fokusere mindre på innovasjon og mer på næringsliv enn tidligere.

Sammen med EUs forskningsprogram Horisont 2020 utgjør COSME ett av EUs viktigste instrument for å nå målene i EUs 2020 strategi om smart, bærekraftig og inkluderende vekst – og konkurranseevne. SMBer spiller en avgjørende rolle for økonomisk vekst og sysselsetting, og viktigheten av gode rammebetingelser blir ekstra synlig i krisetid. De finansielle virkemidlene både i COSME og Horizon 2020 er svært tett integrert, og begge programmene vil ha betydelige budsjetter for å generere kapital for vekst, forskning og innovasjon i europeisk næringsliv. Forventet oppstart for programmet er 1. januar 2014. Les mer om COSME her og her.

Helt konkret vil COSME:

  • Legge til rette for finansieringsmuligheter for små og mellomstore bedrifter (SMBer)
  • Skape et økonomisk miljø som inviterer til opprettelse av næringsliv og vekst.
  • Oppfordre til utvikling av en entreprenørkultur i Europa.
  • Styrke bærekraften i det europeiske næringslivs konkurranseevne.
  • Støtte internasjonaliseringen av SMBer ved å bedre deres tilgang til andre markeder enn det europeiske.

Programmet er rettet mot:

  • Entreprenører, spesielt SMBer, som vil få lettere tilgang til finansiering av utvikling, konsolidering og vekst for sine bedrifter.
  • De som ønsker å bli selvstendig næringsdrivende (for eksempel unge entreprenører).
  • Myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, som vil få bedre assistanse i å utvikle og implementere politikkreformer. Dette vil blant annet innebære tilgang på statistikk og data fra hele EU, samt deling av «best practices» og finansiell støtte til å teste og oppskalere bærekraftige løsninger for å bedre konkurranseevnen globalt.

Share