30 June 2014

Norsk maritim strategi under utarbeiding

Den norske regjeringen lanserer ny maritim strategi med hele åtte innsatsområder i løpet av 2015. Her bør regionens marine/maritime næring medvirke.

Nylig annonserte regjeringen at en maritim strategi er under utarbeiding. Strategien er bredt anlagt og tar for seg hele åtte tema:

  • Blå vekst
  • Internasjonale rammevilkår
  • Kompetanse og utdanning
  • Forsking, utvikling og innovasjon
  • Miljø
  • Sjøfartsadministrasjon og forenkling
  • Fartsområdeutvalget
  • Nordområdene

Temaene spenner over et bredt felt og mange departementers ansvarsområder men koordineres av nærings- og fiskeridepartementet. Strategiarbeidet vil ses i sammenheng med regjeringens åtte satsningsområder, og særlig satsningsområde 1 Konkurransekraft for norske arbeidsplasser.

Etter sigende skal strategien også ses i nær sammenheng med prosesser i EU. I den forbindelse kan det være relevant å merke seg at Kommisjonen i mai lanserte sin handlingsplan for blå innovasjon: Innovation in the Blue Economy: realising the potential of our seas and oceans for jobs and growth.

Det legges opp til en tett dialog med næringen, hovedsakelig gjennom Strategisk råd for maritim utvikling (MARUT), hvor lederne for sentrale bedrifter i den maritime klyngen er representert, samt arbeidstakersiden og miljøsiden. Utover dette er det ikke lagt opp til noen formell høringsprosess og berørte aktører i Stavangerregionen bør derfor sørge for å aktivt engasjere seg i relevante fora.

Les omtale på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider:  http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/aktuelt/nyheter/2014/Varslar-ny-maritim-strategi.html?regj_oss=1&id=757681

Share