19 October 2012

Norskledet havforskningssenter etablert i Brussel

Blue_Ocean

Sekretariatet til fellesprogrammet for havforskning JPI Oceans er nå etablert i Brussel. Til sammen deltar 17 land i forskningssamarbeidet og Norge leder sekretariatet.

Les den norske EU-delegasjonens omtale:

Havet kan inneholde nøkkelen til å løse mange av de globale utfordringene vi møter når det gjelder rent miljø, nok og sunn mat og fornybar energi.  JPI Oceans vil derfor være en viktig arena for å få mer kunnskap til å møte disse utfordringene.

Målet med JPI Oceans er å finne ut hvordan kunnskap kan bidra til å utnytte mulighetene i havet samtidig som vi tar hensyn til miljøet. Mer kunnskap om havet kan gi oss løsninger på flere store, viktige utfordringer som gjelder helse, transport og tilgang til mat og energi. Havet har også stor verdi i seg selv som arena for rekreasjon. Store deler av Europas befolkning er bosatt langs kysten. Samtidig vil økt bruk av havet sammen med  miljø- og klimaendringer være en trussel for livet i havet. Det er derfor avgjørende at vi sikrer en bærekraftig utvikling for hvordan vi utnytter havet.

Norge, representert ved Kunnskapsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges forskningsråd, tok i 2010 initiativ til å etablere et fellesprogram for havforskning. Målet med fellesprogrammer er å samle forskningsinnsatsen i Europa for å gi svar på store, felles samfunnsutfordringer. JPI Oceans ble formelt etablert i 2011 gjennom vedtak i EUs Konkurranseevneråd.

For mer informasjon om JPI Oceans:  www.jpi-oceans.eu

Share