8 September 2020

Norwegian Tunnel Safety Cluster er nå blitt VIA

Rogalandsklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster har skiftet navn til VIA, vital infrastruktur arena. Klyngen fikk oppdatert status til arena pro i 2019, og har en spennende høst foran seg med flere pågående prosjekter.
Foto: VIA

VIA
Norwegial Tunnel Safety Cluster, nå VIA, ble etablert i 2016. Målet var å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for bedrifter som ønsker å utvikle og kommersialisere ny teknologi, nye løsninger og nye tjenester for bedre tunnelsikkerhet, bl.a. gjennom omstilling og læring fra petroleumsvirksomheten i Stavangerregionen. Som Arena PRO-klynge har VIA utvidet fokus og jobber nå med utvikling av smart, sikker og bærekraftig transportinfrastruktur, noe som også veier, broer og bane i tillegg til tunnel. Klyngen har vokst de siste årene og har for øyeblikket 102 medlemmer. VIA er fra 1. januar 2020 samlokalisert med arenaklyngen Nordic Edge Smart City Innovation Cluster i Nordic Edge AS.

EU-prosjektet FIRE
VIA er partner i H2020-prosjektet FIRE, som er et industri forum for innovasjon og forskning innenfor europeisk rom observasjon. Det er EU-nettverket POLIS som er prosjektleder, der VIA er ansvarlig for infrastrukturdelen i prosjektet. Prosjektet har en varighet på fem år, og målet med prosjektet er se på hvilke innovative måter det er mulig å ta i bruk satellittbilder. Konkret skal konsortiet analysere forskjellige sektorer og arrangere fokusgrupper for å se på hvordan de ulike sektorene kan ha nytte av å ta bruk satellittbilder. Øvrige prosjektpartnere er EARSC, Evenflow, Verhaert og The National Observatory of Athens (NOA).

Foto: FIRE


Krevende samt spennende tider
Daglig leder i VIA, Helen Roth,  forteller om krevende tider for flere av medlemsbedriftene som følge av koronapandemien, men er positiv til navneskiftet og klyngens nye satsingsområder:

– Satsingen på vei, bro og bane i tillegg til tunnel vil by på nye muligheter for klyngens medlemmer. Når vi nå løfter blikket og jobber helhetlig med transportinfrastruktur for medlemmene et større spekter å jobbe inn mot. Det betyr flere prosjekter, større nettverk og bedre tilgang til forsknings- og innovasjonsmidler, både i Norge og internasjonalt, sier Roth.

Daglig leder i VIA, Helen Roth. Foto: VIA

Share