20 December 2020

Ny EU-cybersikkerhetsstrategi

Cybersikkerhet er en av Kommisjonens viktigste prioriteringer og en hjørnestein i det digitale og sammenkoblede Europa. EUs nye cybersikkerhetsstrategi, samt regler, skal gjøre fysiske og digitale kritiske enheter mer motstandsdyktige. Slike tiltak er nødvendig for å sikre EUs økonomi og samfunn.

related media
Foto: Europakommisjonen

Cybersikkerhetsstrategi
Cybersikkerhet er en av Kommisjonens viktigste prioriteringer. Under Covid-19-krisen har det vært en økning i nettangrep, og man har sett hvor viktig det er å beskytte sykehus, forskningssentre og annen infrastruktur.

Den 16. desember 2020 presenterte Kommisjonen og Unionens høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk en ny EU-strategi for cybersikkerhet. Strategien skal være en nøkkelkomponent i å forme Europas digitale fremtid, gjenreisningsplanen for Europa etter Covid-19, og EUs sikkerhetsunion. Strategien skal styrke Europas kollektive motstandsdyktighet mot cybertrusler og bidra til å sikre at alle borgere og bedrifter kan dra nytte av pålitelige tjenester og digitale verktøy.

Cybersikkerhetsstrategien skal også gjøre det mulig for EU i å ta ledelsen i internasjonale normer og standarder i cyberspace, styrke samarbeidet med partnere over hele verden for å fremme et åpent, globalt, stabilt og trygt cyberspace, basert på rettsstaten, menneskerettigheter, grunnleggende friheter og demokratiske verdier.

Konkrete forslag innen tre områder
Kommisjonen kommer med forslag for å adressere både fysisk og digital motstandskraft hos kritiske enheter og nettverk. De nye forslagene dekker et bredt spekter av sektorer og tar sikte på å håndtere nåværende og fremtidig risiko på nett og offline, fra nettangrep til kriminalitet eller naturkatastrofer, på en sammenhengende og utfyllende måte.

Kommisjonens strategi inneholder konkrete forslag til regulerings-, investerings- og politiske initiativer innen tre områder av EU-tiltak:

  1. Motstandskraft, teknologisk suverenitet og lederskap
    Kommisjonen foreslår å reformere reglene for sikkerheten til nettverk og informasjonssystemer. Et annet forslag er å lansere et nettverk av sikkerhetsoperasjonssentre over hele EU, drevet av kunstig intelligens (AI), som kan oppdage tegn på et cyberangrep tidlig nok til å handle. Ytterlige tiltak inkluderer dedikert støtte til små- og mellomstore bedrifter (SMB), under Digital Innovation Hubs, samt øke innsatsen for å kvalifisere arbeidere, investere i forskning og innovasjon som er åpen og konkurransedyktig.
  2. Bygge operativ kapasitet for å forhindre, avskrekke og svare på cyberangrep
    Kommisjonen forbedrer en ny felles cyberenhet for å styrke samarbeidet med mellom EU-organer og myndighetene i medlemsstatene som er ansvarlige for å forebygge, avskrekke og svare på cyberangrep. Et forslag for å styrke EUs Cyber Diplomacy Toolbox for å forebygge, motvirke, avskrekke og reagere effektivt mot farlige cyberaktiviteter, særlig de som påvirker vår kritiske infrastruktur, forsyningskjeder, demokratiske institusjoner og prosesser.
  3. Fremme et globalt og åpent cyberspace gjennom økt samarbeid
    EU vil styrke arbeidet med internasjonale partnere for å styrke den regelbaserte globale ordenen, fremme internasjonal sikkerhet og stabilitet, beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter på nett. EU vil danne et EU Cyber Diplomacy Network rundt om i verden for å fremme sin visjon om cyberspace.

Finansiering
EU skal støtte den nye cybersikkerhetsstrategien med et stort investeringsnivå i EUs digitale overgang de neste syv årene gjennom EUs langtidsbudsjett, spesielt Digital Europe-programmet, Horisont Europa, samt gjenreisingsplanen for Europa. Målet er å bruke 4.5. milliarder euro for å støtte opp under strategien.

Les mer om den nye cybersikkerhetsstrategien her.

Share