12 May 2021

Ny industristrategi i Europa tilpasset den grønne- og digitale omstillingen

Europakommisjonen oppdaterte nylig EUs industristrategi for å sikre at strategiens industrielle ambisjon tar hensyn til de nye forholdene etter pandemien. Strategien skal drive omstillingen til en mer bærekraftig, digital, motstandsdyktig og globalt konkurransedyktig økonomi.

Behov for en oppdatert industristrategi
Dagen før WHO erklærte Covid-19 som en pandemi, publiserte Kommisjonens EUs industristrategi (10. mars 2020). Litt over et år etterpå har det vist seg et behov for å oppdatere industristrategien, og den 5. mai 2021 la Kommisjonen frem en oppdatert industristrategi, der en tar lærdom fra året som har gått og bekrefter de prioriteringene som ble satt i mars 2020 for industrien.

Ambisjonen er å oppnå det grønne og digitale skiftet, blant annet ved å styrke det indre marked og satse på forskning og innovasjon. Covid-19 utløste et behov for en tilpasning i forhold til et til dels nedstengt næringsliv, og den umiddelbare synliggjøringen av industriell sårbarhet langs flere kritiske verdikjeder.

Industristrategien foreslår nye tiltak for å styrke motstandsdyktigheten i det indre markedet, og spesielt i krisetider. Videre foreslår den også å adressere behovet for å bedre forstå de avhengigheter innen sentrale strategiske områder som presenterer en verktøykasse for å adressere dem. Strategien vil også være et grunnlag for EUs nye “Fit for 55“-pakke som angivelig blir publisert 14. juli i år.

Den oppdaterte industrielle strategien fokuserer på følgende nøkkelområder: styrke motstandsdyktigheten i det indre markedet; håndtere EUs strategiske avhengigheter; og akselerere tvilling-overgangen.

Styrke motstandsdyktigheten i det indre markedet
Det indre markedet er EUs viktigste ressurs, og tilbyr sikkerhet, omfang og et globalt springbrett for europeiske selskaper. Det siste året har det indre markedet blitt testet på flere områder, blant annet av restriksjoner på forsyninger, stengte grenser og fragmentering på grunn av pandemien. Krisen fremhevet det essensielle behovet for å opprettholde de fire frihetene og samarbeidsbehovet for å bedre motstandsdyktigheten. For å styrke det indre markedet foreslår Kommisjonen følgende tiltak:

 • Beredskapsinstrument for det indre marked: Å tilby en strukturell løsning for å sikre fri bevegelighet av personer, varer og tjenester i sammenheng med mulige fremtidige kriser.
 • Utdype det indre marked: Utforske harmonisering av standarder for viktige forretningstjenester; samt styrke digitaliseringen av markedsovervåkning og andre målrettede tiltak for små- og mellomstore bedrifter (SMBer).
 • Overvåking av det indre marked: En årlig analyse av tilstanden til det indre marked, inkludert på tvers av 14 industrielle økosystemer.
Graph of industrial ecosystems
De 14 industrielle økosystemene. Illustrasjon: Europakommisjonen.

Styrke EUs åpne strategiske autonomi
Åpenhet for handel og investeringer er en styrke og kilde til vekst og motstandskraft for EU, som er en signifikant importør og eksportør. Pandemien har likevel utløst større bevissthet om behovet for å analysere og adressere strategiske avhengigheter, både teknologiske og industrielle. Kommisjonen utpeker følgende handlinger:

 • Diversifiserte internasjonale partnerskap: Å sikre at handel og investeringer fortsetter å spille en nøkkelrolle i å bygge vår økonomiske motstandskraft.
 • Industriallianser kan være et verktøy som fremskynder aktiviteter og tiltrekker seg private investorer til å diskutere nye forretningspartnerskap og modeller på en måte som er åpen, transparent og i samsvar med konkurranseregler. Kommisjonen forbereder lanseringen av “Alliance on processors and semiconductor technologies” og “Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud”, samtidig som de vurderer en “Alliance on Space Launchers” og en “Alliance on Zero Emission Aviation”.
 • Overvåking av strategiske avhengigheter: Publisering av en første rapport som analyserer EUs strategiske avhengigheter. Den identifiserer 137 produkter i sensitive økosystemer som EU er svært avhengig av utenlandske kilder for, hovedsakelig innen energiintensive industrier (som råvarer) og helseøkosystemer (farmasøytiske ingredienser).

Akselerere tvilling-overganger
Den industrielle strategien for 2020 inkluderte en liste over tiltak for å støtte den grønne og digitale overgangen til EU-industrien, hvorav mange allerede er vedtatt eller lansert. Pandemien har drastisk påvirket hastigheten og omfanget av denne overgangen. Bedrifter som søker bærekraft og digitalisering, vil sannsynlig være fremtidens ledere. For å akselerere tvilling-overgangene har Kommisjonen foreslått:

 • Overgangsveier (transition pathways): Samarbeid sammen med industri og interessenter, overgangsveier for å identifisere handlingene som trengs for å oppnå tvillingovergangene, og gi en bedre forståelse av omfanget, fordelene og forholdene som kreves.
 • Prosjekter med flere land: For å støtte gjenreisningsarbeidet og utvikle digital og grønn kapasitet, vil Kommisjonen støtte medlemsstatene i felles prosjekter for å maksimere investeringene under Recovery and Resilience Facility.
 • Analyse av stålsektoren: For å sikre en ren og konkurransedyktig stålindustri skal Kommisjonen analysere og adressere sektorens utfordringer.
 • Horisont Europa partnerskap: Samle private og offentlige midler for å finansiere forskning- og innovasjon, teknologi og prosesser med lite karbonutslipp.
 • Rikelig, tilgjengelig og rimelig fornybar energi: Kommisjonen vil samarbeide med medlemsstatene om å akselerere investeringene i fornybar energi, nett og adressere utfordringene.
Foto: Europakommisjonen

Sterk SMB-dimensjon
SMBer er kjernen i den oppdaterte strategien. Det innebærer blant annet skreddersydd økonomisk støtte og tiltak for å gjøre det mulig for SMBer og nystartede selskaper å omfavne den grønne- og digitale omstillingen, også kalt tvilling-overgangene.

Arbeidsgrunnlag
Den oppdaterte strategien ble lansert sammen med tre arbeidsdokumenter: en årlig rapport om det indre marked 2021 som analyserer status for den europeiske økonomien basert på en vurdering av 14 økosystemer, evaluerer fremdriften i å levere industripakken for 2020 og presenterer et sett med nøkkelytelse indikatorer for å overvåke videre fremgang; en analyse av Europas strategiske avhengigheter og kapasiteter med en grundig gjennomgang innen en rekke strategiske områder; og et dokument om konkurransedyktighet og en ren europeisk stålindustri.

Samme dag som den oppdaterte industristrategien ble publisert, vedtok også Kommisjonen forslaget om en forordning om utenlandske subsidier som fordreier det indre markedet. Dette er et sentralt element i å oppfylle EUs industrielle strategi ved å sikre like konkurransevilkår, og ved å fremme et rettferdig og konkurransedyktig indre marked.

 • Les Kommisjonens pressemelding her og les den oppdaterte industristrategien her.

Share