8 July 2021

Nye tiltak for EUs bærekraftige finans

Europakommisjonen øker ambisjonsnivået for bærekraftig finansiering gjennom sin nye strategi som skal takle klima- og miljøutfordringer, samtidig som investeringene økes. I tillegg skal European Green Bond Standard motivere obligasjonsmarkedet i mer bærekrftig retning.

Foto: Europakommisjonen

Seks handlingspunkt for bærekraftig finans
EU går tverrsektorielt til verks for håndtere klimakrisen, og Kommisjonen er godt i gang med å bygge grunnlaget for bærekraftig finansiering gjennom nye standarder for finanssektoren.

Strategien for bærekraftig finans inneholder en rekke tiltak for å øke ambisjonsnivået for bærekraftig finansiering, med fokus på seks handlingspunkt:

  1. Utvide den eksisterende verktøykassen for bærekraftig finans for å lette tilgangen til omstillingsfinansiering.
  2. Forbedre inkluderingen av små og mellomstore bedrifter (SMBer) og forbrukerne ved å gi dem de riktige verktøyene og insentivene for å få tilgang til omstillingsfinansiering.
  3. Forbedre det økonomiske og finansielle systemets motstandsdyktighet mot bærekraftrisiko.
  4. Øke finanssektorens bidrag til bærekraft.
  5. Sikre integriteten til EUs finansielle system og overvåke overgangen til bærekraft
  6. Utvikle internasjonale bærekraftige finansinitiativer og standarder, og støtte EU-partnerland.

Kommisjonen vil rapportere om strategiens gjennomføring innen utgangen av 2023.

En grønn gullstandard for obligasjoner
Kommisjonen la også frem et forslag om en forordning om en europeisk Green Bond Standard (EUGBS). Forslaget skal skape en frivillig standard som skal være tilgjengelig for alle utstedere (private og statlige) for å finansiere grønne investeringer.

Med EUGBS ønsker EU å sette en “gullstandard” for hvordan selskaper og offentlige myndigheter kan bruke grønne obligasjoner til å skaffe midler til kapitalmarkedene og for å finansiere ambisiøse investeringer, samtidig som de oppfyller tøffe krav til bærekraft og motvirker grønnvasking.

Kommisjonens forslag skal nå legges frem for Europaparlamentet og Rådet som en del av samlovgivningsprosedyren.

Krever miljørapportering
Kommisjonen vedtok også en delegert lov som supplerer artikkel 8 i taksonomiforordningen, som krever at både finansielle og ikke-finansielle selskaper skal informere investorene om miljøprestasjonen i porteføljen. Markeder og investorer trenger tydelig og sammenlignbar bærekraftinformasjon for å forhindre grønnvask.

Den delegerte loven spesifiserer innholdet og metodikken av informasjon som selskaper skal offentliggjøre om andelen av deres virksomhet, investeringer eller utlånsaktiviteter som er i tråd med EUs taksonomi.

Tiltakene som nå er lagt frem tydeliggjør EUs globale lederskap når det gjelder å sette internasjonale standarder for bærekraftig finansiering. Med disse tiltakene mener Kommisjonen at EU tar et nytt stort skritt mot å nå målene i European Green Deal ved å sikre en helhetlig tilnærming til finansieringen av den grønne omstillingen.

  • Les Kommisjonens pressemelding her.
  • Se strategien for bærekraftig finans her.
  • Les om European Green Bond Standard her.

Share