18 December 2014

Nytt Interreg Europa-program lansert

Interreg_Europe_banner2Det nye Interreg Europa-programmet ble offisielt lansert i Bologna 2.-3. desember. Over 1000 personer deltok i konferansen, og like mange fulgte konferansen gjennom streaming.

Programmet
Det nye Interreg Europa-programmet gjelder for perioden 2014-2020, og er arvtakeren til Interreg IVC programmet. Programmet har som hovedmål å utvirke endringer i regional politikk på sentrale områder som forskning og innovasjon, miljø og klima, energi og lavkarbonøkonomi og jobbskaping knyttet til SMBer.

Interreg Europa er åpent for regionale aktører over hele EU pluss Norge og Sveits. Med regionale aktører menes myndigheter som ‘eier’ den politikken som prosjektet tar sikte på å endre. Programmet krever at disse ‘eierne’ er med i, eller i det minste avgir en støtteerklæring til prosjektet for at det skal komme i betraktning ved tildeling av midler.

Finansiering
Programmet har en totalramme på €323 millioner fra ERDF (og bare €2 millioner fra Norge til norske partnere). Offentlige prosjektpartnere vil få 85 % medfinansiering fra EU, mens private, ikke kommersielle aktører kan få 75 %. Norske partnere kan dessverre bare få 50 % (som i andre Interreg-program som Norge deltar i).

Prosjekter
Programmet finansiere ikke investeringer men prosjekter der regionale partnere jobber sammen i 3-5 år med en felles politikkutfordring. Det kreves at det utarbeides en handlingsplan for hver partner, og de to siste årene av prosjektet består i overvåking av hvordan handlingsplanen gjennomføres. I tillegg vil programmet kunne finansiere plattformer, som er mer faste læringsarenaer der regioner kan melde seg på. Prosjektene vil ha to faser, en utviklingsfase og en gjennomføringsfase (der det bare er overvåking av gjennomføringen som finansieres av programmet).

Utlysninger
Interreg Europe programmet forventes godkjent i første halvår 2015. Det tas sikte på en første utlysning i april, med søknadsfrist i september.

Mer info finnes her, eller kontakt Geir Sør-Reime, internasjonal koordinator i Rogaland fylkeskommune som deltok i konferansen og som har utarbeidet innholdet i denne artikkelen.

Share