1 November 2021

Polen skaper igjen overskrifter på Parlamentets plenumsmøte i Strasbourg

Foto: Europaparlamentet

Europaparlamentet er tilbake i den kjente rytmen med plenumsmøter i Strasbourg, som er Parlamentets offisielle sete. På plenumssesjonen 18.-22. oktober var igjen Polen høyt på agendaen, sammen med klima i oppkjøret til COP26 som starter 31. oktober i Glasgow. Her er noen kjernesaker fra plenarsesjonen:

The Polish Problem
Konflikten mellom EU og Polen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og det ble naturligvis et viktig agendapunkt også på plenumsmøtet.

Polens grunnlovsdomstol har kommet frem til at den polske grunnloven har forrang over EUs lovverk, og at EU-Kommisjonen og EU-domstolen angivelig bryter med dette prinsippet når de “blander seg” i hvordan det polske rettssystemet fungerer. Med andre ord, den polske regjeringen trenger nødvendigvis ikke å følge EU-domstolens avgjørelser.

EU mener naturligvis at EU-domstolens avgjørelser er forpliktende for alle medlemsstater.

I en opphetet plenumsdebatt mellom Polens statsminister Mateusz Morawiecki, kommisjonspresident Ursula von der Leyen og den slovenske utenriksministeren Anže Logar tirsdag, fordømte MEP-ene den polske konstitusjonelle domstolens kjennelse som utfordrer europeisk lovs forrang i en resolusjon.

Parlamentet ba Europakommisjonen om å handle umiddelbart for å forsvare polske borgere og grunnlaget for EU-lovgivningen.

27. oktober besluttet EU-domstolen å gi Polen dagsbøter på 1 million euro for å ikke rette seg etter avgjørelser som skal sikre rettsvesenets uavhengighet.

Det nært totalforbudet mot abort i Polen ble også diskutert.

Klimamål og -forpliktelser
I forkant av FNs klimakonferanse, COP26, i Glasgow, vedtok Parlamentet med stort flertall en posisjon der de ønsker sterkere globale klimatiltak, og ber om at alle G20-land forplikter seg til å oppnå klimanøytralitet innen 2050.

Videre vil Parlamentet ha en avtale om kutt i metanutslipp, fordi de mener metankutt er den mest kostnadseffektive måten å kutte klimautslippene på.

MEP-ene oppfordret alle medlemslandene til å fokusere på den grønne gjenreisningen og øke klimamålene for 2030 i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1.5°C.

Farm to Fork ønskes velkommen til bords
Parlamentet ønsket EUs nye matstrategi, “jord til bord”, velkommen med stort flertall. Det ble fremmet forslag om å fornye EUs matsystemer, produksjon av sunnere mat, redusere jordbrukets miljøpåvirkning, og sikre matsikkerheten i Europa, samt sørge for en rettferdig inntekt for bøndene.

Parlamentet ønsker at Kommisjonen skal forsterke innsatsen for å styrke bøndenes posisjon i forsyningskjeden. Kommisjonen har varslet en rekke rettsakter knyttet til de ulike elementene i strategien.

Forlenger “roam like home”
Parlamentet støtter å forlenge roamingforordningen, som sikrer at europeiske forbrukere kan fortsette å ringe og bruke mobildata på tvers av EUs grenser for samme kostnad som hjemme, i ytterligere ti år.

Krever å øke EU-budsjettet for 2022
MEP-ene vedtok sin innstilling til nytt budsjett i forkant av forhandlingene med medlemslandene. EU-budsjettet for 2022 bør støtte gjenreisningen etter pandemien, øke investeringene, takle arbeidsledighet og legge grunnlaget for et mer robust og bærekraftig EU.

Share