20 December 2013

Prosjektmuligheter innen IKT/helse i Horisont 2020

IT and Stehtoskop

10. desember arrangerte ERRIN-nettverket et ekspertmøte med fokus på finansieringsmulighetene for områdene helse og IKT i de nye programmene. Helseprogrammet i Horisont 2020 ble gitt særlig oppmerksomhet.

Dagen var delt i to, med fellesseminar før og parallelle prosjektverksted etter lunsj. Mest oppmerksomhet ble rettet mot helseprogrammet under Horisont 2020: «Health, demographic change and wellbeing». I tillegg fikk deltakerne en orientering om IKT-programmet Ambient Assisted Living (AAL), nettverket Enterprise Europe Network (EEN), og EUs innovasjonspartnerskap på aktiv og sunn aldring (EIP-AHA).

En av hovedprioriteringene i Horisont 2020 er forskning knyttet til sentrale samfunnsutfordringer som helse og demografi. Antoine Mialhe fra DG research i EU-kommisjonen presenterte hovedtrekkene og målsettingene i programmets helsesatsing og arbeidsprogrammet for 2014-2015. Helseprogrammet har et budsjett på ca. 1,2 milliarder euro og strekker seg over syv satsningsområder, blant annet aktiv og sunn aldring, innovativ behandling og teknologier, og integrert, bærekraftig og brukersentrert omsorg.

Hovedmålene i programmet er å bringe helseforskningen nærmere innbyggerne, gi bedre forståelse av årsaker til sykdom, helse og sunn aldring, forbedre evnen til å forebygge, oppdage og behandle sykdom, øke fokuset på innovasjonsrelaterte aktiviteter (piloter, demonstrasjonsprosjekter, «test-beds», osv.) og støtte til opptak i markedet. Horisont 2020 inneholder et eget SMB -instrument og flere av programmets tiltak er skreddersydd for SMBer.

Helsesatsingen i Horisont 2020 vil også ha aktiviteter som er relatert til innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (EIP AHA), til Ambient Assisted Living-programmet (IKT og velferdsteknologi), og til en rekke felles teknologiinitiativer (JTI) som for eks. IMI (Innovative Medicines Initiative).

Les mer om programmet her.

På ettermiddagen fikk deltakerne mulighet til å presentere sine prosjektideer, diskutere disse, utveksle erfaringer og bygge kontakter og partnerskap. Tema for workshopene var:

  • Promotion, prevention and rehabilitation (physical activity and biomechanics)
  • Clinical treatment (biomarkers, biomedicine, vaccines, etc.)
  • Independent living (ICT)
  • mHealth and eHealth (communication, data collection, standards, etc.)

Prosjektbeskrivelsene kan lastes ned her.

Share